Стани член

Нашите приоритети

Инвестиционен климат

Целим подобряване на инвестиционния климат в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната. С опита си, ние помагаме за създаването на устойчива бизнес среда и преодоляване на законови, административни и други пречки пред инвеститорите във фотоволтаичните енергийни мощности.

Законова рамка

Работим за постигане на предвидимост и прозрачност на законовата рамка, оперативните процеси и механизмите, регламентиращи соларния бизнес в България и този на ВЕИ сектора като цяло. За постигане на тази цел, ние участваме проактивно в процеса за създаване на промени в нормативната ни уреда.

Растеж в сектора

През 2017-та година делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в целта на ЕС е заложен като 20% от енергията в брутното крайно енергопотребление до 2020-та година, а до 2030-та тя трябва да представлява 32%. В националната ни цел до 2020-та година са заложени 16%, като още през 2014-та сме достигнали 18%.

Работни места

Ние имаме потенциал да се превърнем във водеща държава от Европейския съюз по отношение развитието на фотоволтаичния пазар. При устойчиво развитие на фотоволтаиката в следващите години, в България ще заработят десетки, а може би стотици фирми-инсталатори на фотоволтаични инсталации.

Становища на организацията

Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Становище на БФА във връзка с проект на Методика за определяне на цени на балансиращата електрическа енергия

Виж повече
Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Становище на БФА във връзка с изменение на Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ)

Виж повече
Становище на БФА във връзка с изплащане на премии от Фонд СЕС на производителите с договори за компенсиране с премии

Становище на БФА във връзка с изплащане на премии от Фонд СЕС на производителите с договори за компенсиране с премии

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

Виж повече
Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Становище на БФА във връзка с проект на Наредба № 6 от ….. 2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Виж повече
Становище на БФА във връзка с Параграф 3 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Становище на БФА във връзка с Параграф 3 от Проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Виж повече
Становище на БФА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван за обществено обсъждане на 27.07.2023 г.

Становище на БФА относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван за обществено обсъждане на 27.07.2023 г.

Виж повече
Становище на БФА относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Становище на БФА относно проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

Виж повече
Становище на БФА относно Проект на закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Становище на БФА относно Проект на закон за прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Виж повече
Съвместно писмо на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно актове на КЕВР, които противоречат на решението на Народното събрание за мораториум и застрашават функционирането на свободния пазар

Съвместно писмо на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно актове на КЕВР, които противоречат на решението на Народното събрание за мораториум и застрашават функционирането на свободния пазар

Виж повече
Съвместно становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Съвместно становище на БГВЕА, АТЕБ и БФА относно промяна на прогнозната цена за ВЕИ производители чрез Проект за изменение на ценовото решение на КЕВР

Виж повече
Становище на БФА и БГВЕА относно публикувания за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Становище на БФА и БГВЕА относно публикувания за обществено обсъждане проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия

Виж повече
Становище на БФА относно Проект на План за възстановяване и устойчивост, версия от м. април, 2021 г.

Становище на БФА относно Проект на План за възстановяване и устойчивост, версия от м. април, 2021 г.

Виж повече
Становище на БФА относно измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия

Становище на БФА относно измененията в Правилата за търговия с електрическа енергия

Виж повече
Становище на БФА относно, проект на решение за определяне на преференциални цени на ел.енергия, произведена от фотоволтаици с обща инсталирана мощност до 30 kW

Становище на БФА относно, проект на решение за определяне на преференциални цени на ел.енергия, произведена от фотоволтаици с обща инсталирана мощност до 30 kW

Виж повече