Стани член

Нашите приоритети

Инвестиционен климат

Целим подобряване на инвестиционния климат в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в страната. С опита си, ние помагаме за създаването на устойчива бизнес среда и преодоляване на законови, административни и други пречки пред инвеститорите във фотоволтаичните енергийни мощности.

Законова рамка

Работим за постигане на предвидимост и прозрачност на законовата рамка, оперативните процеси и механизмите, регламентиращи соларния бизнес в България и този на ВЕИ сектора като цяло. За постигане на тази цел, ние участваме проактивно в процеса за създаване на промени в нормативната ни уреда.

Растеж в сектора

През 2017-та година делът на енергията от възобновяеми енергийни източници в целта на ЕС е заложен като 20% от енергията в брутното крайно енергопотребление до 2020-та година, а до 2030-та тя трябва да представлява 32%. В националната ни цел до 2020-та година са заложени 16%, като още през 2014-та сме достигнали 18%.

Работни места

Ние имаме потенциал да се превърнем във водеща държава от Европейския съюз по отношение развитието на фотоволтаичния пазар. При устойчиво развитие на фотоволтаиката в следващите години, в България ще заработят десетки, а може би стотици фирми-инсталатори на фотоволтаични инсталации.