Стани член

МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

Новина • БФА •
МС определи тавана на пазарните приходи на ВЕИ производителите без договор за компенсиране с премии / Фонд "СЕС" публикува образец на декларация

Снимка: Zbynek Burival

На 11.01.2023 г., Министерски съвет прие Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи на производителите на електроенергия от ВЕИ с обекти с инсталирана мощност над 1 MW, без договор за компенсиране с премии.

На уеб-сайта на Фонд "Сигурност на Фонд "Сигурност на Електроенергийната Система" е публикувн утвърден със заповед № ЗМФ-30 от дата 12.01.2023 г. на Министъра на финансите образец на декларация заедно с приложение и указания за попълването ѝ.

Декларация се подава от всички задължени лица по Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и в сроковете по §8, ал. 7 и ал. 8 от него, включително и в случаите, в които задълженото лице не дължи вноска за съответния месец.

Според Решението на Министерски съвет, производителите на електроенергия от ВЕИ без договор за компенсиране с премии ще определят своя таван на пазарните приходи при 350 лв./МВтч стойност на произведената електроенергия. Над този таван производителите дължат вноски във фонд „Сигурност на електроенергийната система", чрез които се осигурява необходимият финансов ресурс за справяне с последиците от високите цени на енергията.

С Решението на Министерски съвет за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на пазарните приходи за съответния тип производител на електрическа енергия, може да се запознаете на следния линк.


Производителите на електрическа енергия до 15-то число на месеца:

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си пазарни приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви вноски за предходния месец;

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" целевите вноски за предходния месец.