Стани член

КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

Новина • Николай Чавдаров •
КЕВР взе решение за планови проверки на НЕК и ЕСО

През тази година ще се извършат планови проверки на двете държавни дружества „Национална електрическа компания“ ЕАД и „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, както и на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „Електроразпределение Север“ АД и „Електроразпределение Юг“ АД. Това стана ясно по време на заседание от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Сега оповестените планови проверки засягат размера на годишния оборот на съответните дружества, стойността на дълготрайните активи, финансовите резултати от предходната година, броя на постъпилите срещу тях сигнали и жалби от потребители, както и неизпълнението на показателите за качество на предоставяните услуги.

Проверките ще бъдат с тематична насоченост и ще бъдат фокусирани върху въпроси, които потребители поставят в своите жалби и сигнали до КЕВР. Регулаторът ще изготви и оценки и анализи на мерките, които дружествата – лицензианти предприемат за отстраняване на възникналите проблеми.