Стани член

КЕВР прие правила за измерване на количеството електрическа енергия.

Доклад • Николай Чавдаров •
КЕВР прие правила за измерване на количеството електрическа енергия.

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри Правила за измерване на количеството електрическа енергия /ПИКЕЕ/. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 83, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 6 от Закона за енергетиката приемането на ПИКЕЕ е от изключителната компетентност на КЕВР, която ги одобрява по предложение на енергийните предприятия. 

Изготвянето на цялостен нов проект на ПИКЕЕ е в резултат на окончателното решение на Върховния Административен съд от 08.11.2018 г., с което са отменени текстовете от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Комисията през 2013 г. С Приемането на новите Правила се преодолява липсата на подзаконова нормативна уредба по чл. 83, ал. 1, т. 6 от ЗЕ, регламентираща принципите на измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително реда и начините за преизчисляване на количеството електрическа енергия при установяване на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електрическа енергия, се посочва в доклада на работната група. Съгласувателна таблица на постъпилите предложения и възражения по проекта на Правила за измерване на количеството електрическа енергия с обосновка за неприетите предложения, приета от КЕВР с решение по т. 1 от Протокол №67 от 24.04.2019 г. можете да намерите тук