Стани член

Европейската Комисия препоръчва на България: 27% дял на ВЕИ до 2030 г.

Новина • БФА •
Европейската Комисия препоръчва на България: 27% дял на ВЕИ до 2030 г.

Според оценката на ЕК страната ни трябва да постигне дял на възобновяемата енергия от най-малко 27 на сто до 2030-та година, както и да реализира мерки за допълнителни икономии на енергия.

Еврокомисията препоръчва също така страната ни да развие социалните аспекти от справедливия енергиен преход и да ги включи в плана за преструктурирането на въгледобива.

Да повиши амбициозността си във връзка с намалението на първичното и крайното енергийно потребление, с оглед на потребността да се повиши равнището на усилията за постигане на целта на Съюза за енергийната ефективност за 2030 г., и да я подкрепи с подходящи политики и мерки, които биха осигурили допълнителни икономии на енергия до 2030 г.

Да определи перспективни общи и конкретни цели за интеграцията на пазара, в частност за мерките за развитие на конкурентни пазари на едро и дребно както чрез насърчаване на конкуренцията в страната, в т.ч. чрез преминаване към изцяло пазарни цени, така и чрез премахване на препятствията пред презграничната търговия.

Да уточни допълнително националните общи и конкретни цели за финансирането в областта на научните изследвания, иновациите и конкурентоспособността, свързани специално с Енергийния съюз, които трябва да бъдат постигнати от днес до 2030 г., така че да бъдат лесно измерими и пригодни да подпомагат постигането на целите в другите измерения на интегрирания национален план в областта на енергетиката и климата. Да предвиди за постигането на тези общи цели конкретни и подходящи политики и мерки, в т.ч. тези, които трябва да бъдат разработени в сътрудничество с други държави членки, например Европейския стратегически план за енергийните технологии.

Да засили регионалното сътрудничество със съседните държави членки и по линията на установените рамки за регионално сътрудничество, като Групата на високо равнище по енергопреносната свързаност между Централна и Югоизточна Европа (CESEC), в т.ч. в измеренията „Възобновяеми енергийни източници“, „Енергийна ефективност“ и „Научни изследвания, иновации и конкурентоспособност“ и отчитайки общите предизвикателства и споделените общи цели.

С пълното съдържание на документа можете да се запознаете тук.