Стани член

ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

Новина • БФА •
ЕСО разработи електронен регистър на заявленията за присъединяване на нови ВЕИ мощности

Снимка: Dimitrisvetsikas1969/Pixabay

Интернет страницата на ЕСО ЕАД предлага специална електронна платформа за регистрация и преглед на текущите процедури за присъединяване на новоизграждащите се ВЕИ мощности. ЕСО въвежда информационния портал в изпълнение на последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Целта на разработваната функционалност е да облекчи административната тежест и да съкрати сроковете за присъединяване на енергийните обекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници. ЕСО предвижда също да осигури на инвеститорите и на операторите на разпределителните мрежи достъпна електронна форма за извършване по електронен път на всички необходими действия във връзка с присъединяванията.

В отговор на разпоредбите на чл. 28, ал.5 от ЗЕВИ за административно обслужване на инвестиционния процес по изграждане на енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, обнародван на 13.10.2023г., Електроенергийният системен оператор разработи електронния регистър, достъпен на официалната интернет страница на ЕСО ЕАД – www.eso.bg за инвеститорите в новоизграждащи се ВЕИ мощности и всички заинтересовани лица.

В нарочната секция „Присъединяване“ - ESO.BG - Електроенергиен Системен Оператор, инвеститорите в енергийни обекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници могат лично или чрез упълномощено лице да се регистрират в електронната платформа като попълнят бланка по образец, подписана с квалифициран електронен подпис.

Електронният регистър на официалната интернет страница на ЕСО ЕАД е планиран да поддържа актуална информация за подадените заявления за присъединяване на ВЕИ мощности към електропреносната мрежа. Регистърът предлага общодостъпна и подробна информация за заявената и разрешената мощност, за датата на подаване на заявлението, за неговата законова допустимост, както и за решенията по повод съответното инвестиционно заявление за присъединяване.

Информационният портал е разработен да поддържа и специална секция за регистрация и подаване на заявления, свързани с всички процедури по присъединяване към електропреносната мрежа, както и възможност за подаване на заявления за присъединяване по временна схема за достъп - https://www.eso.bg/doc/?542.

 

Източник: ЕСО