Стани член

Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Новина • БФА •
Членовете на Европейския парламент постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване

Снимка: AdobeStock_STV

Членовете на ЕП постигнаха съгласие за включването на мерките на REPowerEU в националните планове за възстановяване, за да се подкрепи независимостта от руските изкопаеми горив и да се ускори екологичният преход.

Съгласно текста, приет на пленарното заседание в четвъртък с 471 гласа "за", 90 гласа "против" и 53 гласа "въздържал се", държавите от ЕС, които представят изменен план за възстановяване и устойчивост след влизането в сила на настоящото предложение, ще бъдат задължени да включат мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и диверсификация на енергийните доставки, както е предвидено в плана REPowerEU на ЕС.


Увеличаване на независимостта и борба с енергийната бедност

Членовете на ЕП измениха първоначалното предложение на Комисията, за да насочат по-добре мерките, заложени в плана REPowerEU, към намаляване на енергийната уязвимост в ЕС. Новите правила ще обхващат мерки, които започват от 1 февруари 2022 г. нататък.

Мерките, включени в главите на RePowerEU, следва да дават приоритет на инвестициите за справяне с енергийната бедност за уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията.


Финансиране

Членовете на ЕП искат допълнителните 20 млрд. евро безвъзмездни средства, предложени от Комисията, да дойдат от по-ранно провеждане на търгове за национални квоти за емисии в рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, вместо да се използват квоти от резерва за стабилност на пазара на ЕС. Те искат също така Комисията да определи допълнителни източници на средства, които да допълнят финансирането на действията по REPowerEU, включително като позволи гъвкавост при използването на неизразходваните средства, по-специално остатъците от бюджетния цикъл за периода 2014-2020 г.

Тези допълнителни безвъзмездни средства ще бъдат разпределени между държавите членки, като се вземат предвид степента на тяхната енергийна зависимост, нарастването на свързаните с енергията разходи за домакинствата и делът на изкопаемите горива в брутното вътрешно потребление на енергия.

При прилагането на новите мерки държавите членки следва да вземат предвид приноса на регионалните власти, неправителствените организации и социалните партньори.


Трансгранични мерки и климат

Членовете на ЕП призовават страните от ЕС да гарантират, че поне 35% от разходите им по главите на REPowerEU се разпределят за мерки, които имат многонационално измерение или ефект, дори ако се изпълняват от една страна от ЕС, и освен ако Комисията не предостави дерогация при конкретни обстоятелства.

Те постигнаха съгласие, че принципът "да не се нанасят значителни вреди" следва да се прилага към главите от REPowerEU, освен ако не са изпълнени определени условия, и само за мерки, които са в действие до 31 декември 2024 г.

 

Източник: Европейски парламент