Стани член

Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Новина • БФА •
Съветът на Европейския съюз се споразумя за удължаване на срока на действие на спешните мерки

Илюстрация: Съвет на ЕС

На 19 декември европейските министри постигнаха политическо споразумение за удължаване на срока на прилагане на три регламента на Съвета за спешни мерки, приети съгласно член 122 от Договора за функционирането на ЕС и предназначени за извънредни ситуации. 

Спешните мерки бяха приети миналата година поради агресивната война на Русия срещу Украйна, за да се засили солидарността между държавите членки, да се ускори внедряването на енергия от възобновяеми източници и да се защитят гражданите на ЕС от прекомерно високи цени на енергията.


Засилване на солидарността 

Регламент (ЕС) 2022/2576 за засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и трансграничен обмен на газ включва временни извънредни мерки, предназначени да намалят високите цени на енергията и да подобрят сигурността на доставките на газ.

Министрите се договориха да се заличи член 10 относно задължителното участие в обединяването на търсенето.

Регламентът за спешни мерки се прилага от 30 декември 2022 г. за срок от една година. Министрите на енергетиката от ЕС се споразумяха срокът на действие на регламента да бъде удължен с още една година — до 31 декември 2024 г.


Ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници 

Регламент (ЕС) 2022/2577 за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници, цели преодоляване на енергийната криза, намаляване на зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива и постигане на допълнителен напредък по отношение на целите на ЕС в областта на климата чрез ускоряване на процеса на издаване на разрешения и разгръщане на проекти за енергия от възобновяеми източници.

Регламентът се прилага от 30 декември 2022 г. за срок от 18 месеца.

Министрите се споразумяха срокът на прилагане на някои изменени разпоредби на регламента да бъде удължен до 30 юни 2025 г. За разлика от другите два регламента за спешни мерки, по отношение на този регламент измененията не се изчерпват единствено с удължаване на срока на прилагане.


Защита на гражданите и икономиката на ЕС от прекомерно високи цени 

С Регламент (ЕС) 2022/2578 за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите на Съюза и икономиката от прекомерно високи цени се установява система от временни мерки за предотвратяване на рязкото и прекомерно покачване на цените на газа в ЕС, което не отразява цените на световния пазар.

Министрите запазиха регламента по същество непроменен и се споразумяха за удължаване на срока на прилагане му съобразно предложението на Комисията.

Регламентът се прилага от 1 февруари 2023 г. за срок от една година, който ще бъде удължен с още една година — до 31 януари 2025 г. 


Следващи стъпки 

Като следващ етап Съветът ще се стреми да приеме официално регламентите чрез писмена процедура. Впоследствие те ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила веднага след изтичането на срока на прилагане на действащите регламенти.

 

Източник: Съвет на ЕС