Стани член

Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност

Новина • БФА •
Съветът на ЕС прие директива относно енергийната ефективност

Илюстрация: Съвет на ЕС

Днес Съветът на ЕС прие нови правила за намаляване на крайното потребление на енергия на равнище ЕС с 11,7 % през 2030 г. Държавите членки ще разполагат с възможности за гъвкавост при постигането на целта.


Водеща цел

Държавите членки колективно ще осигурят намаляване на крайното потребление на енергия с най-малко 11,7% през 2030 г. в сравнение с прогнозите за потреблението на енергия за 2030 г., направени през 2020 г. Това означава горна граница на крайното потребление на енергия в ЕС от 763 милиона тона нефтен еквивалент и 993 милиона тона нефтен еквивалент за първично потребление.

Ограничението за крайното потребление ще бъде обвързващо за държавите членки, взети заедно, докато целта за първичното енергийно потребление ще бъде индикативна.Крайното потребление на енергия представлява енергията, консумирана от крайните потребители, докато първичното потребление на енергия включва и енергията, която се използва за производството и доставката на енергия.


Национален принос и покриване на разликите

Всички държави членки ще допринесат за постигането на общата цел на ЕС. Те ще определят индикативни национални приноси и криви за постигане на целта в своите интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата (НПЕК). Проектите на актуализирани НПЕК трябваше да бъдат представени през юни 2023 г., а срокът за окончателните планове е 2024 г.

Формулата за изчисляване на националните приноси за постигане на целта (определена в приложение I към предложението) ще бъде индикативна, с възможност за отклонение от нея с 2,5%.

Комисията ще изчислява дали всички приноси съответстват на целта от 11,7% и ако това не е така, ще прави корекции на националните приноси, които са по-ниски от тези, които биха се получили, ако се използва формулата (т.нар. механизъм за покриване на разликите).

Формулата се основава, наред с другото, на енергийната интензивност, БВП на глава от населението, развитието на сектора на енергията от възобновяеми източници и потенциала за икономии на енергия.


Икономии на енергия

Годишната цел за икономии на енергия за крайното енергопотребление постепенно ще се увеличава от 2024 г. до 2030 г. Държавите членки ще осигурят нови годишни икономии от 1,49% от крайното енергийно потребление средно за този период, като постепенно ще достигнат 1,9% към 31 декември 2030 г.

Държавите членки могат да вземат предвид в изчисленията за постигане на целта икономиите на енергия, реализирани чрез мерки на политиката съгласно настоящата и преразгледаната директива относно енергийните характеристики на сградите; мерки, произтичащи от схемата на ЕС за търговия с емисии (за инсталации и за сгради и транспорт); и извънредни енергийни мерки.


Публичният сектор ще служи за пример

В новите правила се определя специално задължение за публичния сектор да постигне годишно намаление на потреблението на енергия с 1,9%, от което може да се изключат общественият транспорт и въоръжените сили. В допълнение към това от държавите членки ще се изисква да санират всяка година най-малко 3% от разгънатата застроена площ на сградите, притежавани от публични органи.


Следващи стъпки

Директивата беше официално приета. Сега тя ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.


>> Директива относно енергийната ефективност

 

Източник: Съвет на ЕС