Стани член

Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Новина • БФА •
Съветът на ЕС постигна съгласие по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия

Илюстрация: Съвет на ЕС

Вчера Съветът на Европейския съюз постигна съгласие (общ подход) по предложение за изменение на структурата на пазара на електроенергия (СПЕ) в ЕС. Това ще позволи на председателството на Съвета да започне преговори с Европейския парламент за постигане на окончателно споразумение.

Целта на реформата е цените на електроенергията да станат по-малко зависими от нестабилните цени на изкопаемите горива, да бъдат предпазени потребителите от скокове на цените, да се ускори внедряването на енергията от възобновяеми източници и да се подобри защитата на потребителите.

Предложението е част от по-всеобхватна реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, която включва и регламент, насочен към подобряване на защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара чрез по-добро наблюдение и прозрачност (REMIT). На заседанието на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика) от 19 юни 2023 г. беше договорен общ подход по REMIT.


Пазарите на електроенергия в дългосрочен план

Реформата има за цел стабилизиране на пазарите на електроенергия в дългосрочен план чрез стимулиране на пазара за споразумения за закупуване на електроенергия, генерализирайки двупосочните договори за разлика, като по този начин се подобрява ликвидността на форуърдния пазар.

Съветът постигна съгласие държавите членки да насърчават използването на споразумения за закупуване на електроенергия чрез премахване на необоснованите пречки и непропорционалните или дискриминационни процедури или такси. Мерките може да включват, наред с другото, подкрепяни от държавата гаранционни схеми на пазарни цени, частни гаранции или инструменти, обединяващи търсенето на споразумения за закупуване на електроенергия.

Съветът постигна съгласие, че двупосочните договори за разлика (дългосрочни договори, сключени от публични субекти в подкрепа на инвестиции, които допълват пазарната цена, когато тя е ниска, и изискват от производителя да възстанови сума, когато пазарната цена е по-висока от определена граница, за да се предотвратят прекомерните извънредни печалби) ще бъдат задължителният модел, който ще се използва, когато в дългосрочните договори е включено публично финансиране, с някои изключения.

Двупосочните договори за разлика ще се прилагат за инвестиции в нови съоръжения за генериране на електроенергия от следните източници: вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия без язовир и ядрена енергия. Това би осигурило предвидимост и сигурност.

Правилата за двупосочните договори за разлика ще се прилагат едва след преходен период от три години (пет години за хибридни проекти в морето, свързани с две или повече морски пазарни зони) след влизането в сила на регламента, за да се запази правната сигурност за текущите проекти.

Съветът добави гъвкавост по отношение на начина на преразпределяне на приходите, генерирани от държавата от двупосочни договори за разлика. Приходите ще бъдат преразпределяни на крайните потребители, като ще може да бъдат използвани и за финансиране на разходите по схемите за пряко ценово подпомагане или инвестициите за намаляване на разходите за електроенергия на крайните потребители.


Механизъм за осигуряване на електрогенериращи мощности

Механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощности са мерки за подкрепа, които държавите членки могат да въведат за възнаграждаване на електроцентралите, за да се гарантира сигурността на доставките на електроенергия в средносрочен и дългосрочен план. Съветът постигна съгласие да премахне временния характер на тези мерки.

Съветът въведе дерогация от съществуващите изисквания по отношение на допустимите стойности на емисиите на CO2, за да могат производителите да получават подкрепа от механизми за осигуряване на електрогенериращи мощности, при строги условия и до 31 декември 2028 г.

Държавите членки също така се съгласиха, че процедурите за одобрение на механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощности трябва да бъдат опростени. Съветът предложи промени, насочени към рационализиране на процедурата в настоящата уредба на механизма за осигуряване на електрогенериращи мощности. Той също така поиска от Комисията да представи подробен доклад за оценка на възможните допълнителни начини за опростяване на процеса на прилагане на механизмите за осигуряване на електрогенериращи мощности. Докладът ще бъде последван от предложения за опростяване на процеса три месеца след влизането в сила на регламента.


Защита на потребителите

Съветът внесе пояснения в разпоредбите относно защитата на потребителите. Договорено беше да бъде засилена защитата на потребителите чрез залагане на свободен избор на доставчик и на възможност за достъп до динамични цени на електроенергията, срочни договори и договори с фиксирана цена на електроенергията, освен когато доставчиците не предлагат срочни договори с фиксирана цена на електроенергията, и при условие че това не намалява общата наличност на срочни договори с фиксирана цена на електроенергията.

Съветът постигна съгласие за по-строги правила в сравнение с предишните, които доставчиците трябва да съблюдават в своите стратегии за хеджиране на цените, така че клиентите да бъдат предпазени от ценовите промени на пазарите на едро. Договорено беше уязвимите клиенти да бъдат защитени от прекъсвания на електроснабдяването чрез въвеждането на системи за „доставчик от последна инстанция“, с които ще се гарантира непрекъснатост на електроснабдяването поне за битовите клиенти, ако такива системи не са вече налице.

Беше договорено също така всички потребители да имат правото на схеми за споделяне на енергия (използване, споделяне и съхраняване на произведена от самите тях енергия) и че всички права на потребителите ще бъдат разширени, така че да обхванат крайните потребители, участващи в схеми за споделяне на енергия.


Достъпни цени на енергията по време на криза

Съгласно настоящите правила държавите членки може да прилагат регулирани цени за домакинства в положение на енергийна бедност и уязвими домакинства, както и като преходна мярка — за домакинствата и микропредприятията, независимо дали е налице криза с цените на електроенергията. С реформата се добавя временна възможност за прилагане на регулирани цени, дори под себестойността, за малките и средните предприятия (МСП) по време на криза.

Държавите членки засилиха ролята на Съвета при обявяването на временна криза на цените на електроенергията на регионално равнище или на равнището на целия Съюз. Те също така измениха условията за обявяване на криза на цените на електроенергията, така че да може да се обяви криза, когато много високите средни цени на електроенергията на едро се очаква да се задържат поне шест месеца, а резките скокове в цените на електроенергията на дребно се очаква да продължат най-малко три месеца.

Съветът постигна съгласие, че до 30 юни 2024 г. държавите членки може да прилагат таван на прекомерните пазарни приходи от електроенергия, генерирана от производители на електроенергия с по-ниски пределни разходи, като производители, използващи възобновяеми енергийни източници, ядрени мощности и лигнитни въглища („подпределни производители“), при същите условия като извънредната мярка за подпределните приходи, приета на 6 октомври 2022 г.


Следващи стъпки

Общият подход ще послужи като мандат за преговори с Европейския парламент по окончателния вид на законодателния акт. Резултатът от преговорите ще трябва да бъде официално приет от Съвета и Парламента.

Текстът на общия подход ще бъде предоставен на по-късен етап.


>> Съветът постига съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия (съобщение за медиите, 19 юни 2023 г.)

>> Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

>> Реформа на пазара на електроенергия (обща информация)

>> Цени на енергията и сигурност на доставките (обща информация)

>> Въздействие на руската инвазия в Украйна върху пазарите: ответни мерки на ЕС — Цени на енергията и сигурност на доставките (обща информация)

 

Източник: Съвет на ЕС