Стани член

Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Новина • БФА •
Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия в ЕС

Снимка: PP Photos/Shutterstock

Днес Съветът на ЕС и Парламентът постигнаха предварително споразумение за реформиране на структурата на пазара на електроенергия (СПЕ) в ЕС. Целта на реформата е цените на електроенергията да станат по-малко зависими от нестабилните цени на изкопаемите горива, да бъдат предпазени потребителите от скокове на цените, да се ускори внедряването на енергията от възобновяеми източници и да се подобри защитата на потребителите.

Предложението е част от по-всеобхватна реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС, която включва и регламент, насочен към подобряване на защитата на ЕС срещу манипулиране на пазара чрез по-добро наблюдение и прозрачност (REMIT). Предварително споразумение по REMIT беше постигнато на 16 ноември 2023 г.


Споразумения за закупуване на електроенергия (СЗЕ)

Съветът и Парламентът се споразумяха да предоставят на държавите членки възможността да подкрепят изключително закупуването на ново генериране на енергия от възобновяеми източници, когато условията позволяват това и в съответствие с плановете на държавите членки за декарбонизация.

По отношение на доброволните стандартизирани договори двете институции се споразумяха да запазят доброволния им характер за държавите членки. Временното споразумение също така предвижда оценка от Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) на пазара на СЗЕ въз основа на информацията от базата данни, предвидена в Регламента REMIT.


Достъп до енергия на достъпни цени по време на криза на цените на електроенергията

Двата съзаконодателни органа се споразумяха да предоставят на Съвета правомощието да обявява криза въз основа на предложение на Комисията.

Освен това предварителното споразумение предвижда критериите за обявяване на криза, свързани със средната цена на електроенергията на едро или рязкото увеличение на цените на електроенергията на дребно.

Що се отнася до мерките, които трябва да бъдат приети от държавите членки след обявяването на криза, двете институции се съгласиха да вземат предвид съществуващата възможност за допълнително намаляване на цените на електроенергията за уязвими клиенти и клиенти в неравностойно положение въз основа на действащата директива за електроенергията. Освен това са включени разпоредби, насочени към предотвратяване на неоправдано нарушаване на функционирането или разпокъсаност на вътрешния пазар.


Защита от прекъсвания на електроснабдяването за уязвими клиенти

Съветът и Парламентът се споразумяха да подсилят мерките, които трябва да бъдат въведени от държавите членки за защита на уязвимите и енергийно бедните клиенти, включително да бъде добавено определение за енергийна бедност, придружено от позоваване на новата директива за енергийната ефективност, като се вземат подходящи мерки.


Механизми за възнаграждение за осигуряване на капацитет

Двата съзаконодателни органа се споразумяха да превърнат механизмите за осигуряване на капацитет в по-структурен елемент на пазара на електроенергия. В допълнение те се споразумяха да въведат потенциална и извънредна дерогация от прилагането на пределно допустимата стойност за емисиите на CO2 за вече разрешени механизми за осигуряване на капацитет, когато това е надлежно обосновано.


Договори за разлика (ДЗР)

Двата съзаконодателни органа се споразумяха да приемат двупосочните договори за разлика или еквивалентни схеми със същите последици за модел, който се използва, когато в дългосрочни договори се включва публично финансиране под формата на схеми за пряко ценово подпомагане.

Двупосочните договори за разлика ще се прилагат за инвестиции в нови съоръжения за генериране на електроенергия от следните източници: вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия без язовир и ядрена енергия.

Правилата за двупосочните ДЗР ще се прилагат едва след преходен период от три години след влизането в сила на регламента, за да се запази правната сигурност за текущите проекти. Предварителното споразумение предвижда гъвкавост по отношение на начина на преразпределяне на приходите, генерирани от държавата от двупосочни договори за разлика. Приходите ще бъдат преразпределяни на крайните потребители, като ще може да бъдат използвани и за финансиране на разходите по схемите за пряко ценово подпомагане или инвестициите за намаляване на разходите за електроенергия на крайните потребители.


Следващи стъпки

Предварителното споразумение, постигнато днес с Европейския парламент, сега трябва да бъде одобрено и официално прието от двете институции.

 

Източник: Съвет на ЕС