Стани член

REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Новина • БФА •
REPowerEU: националните планове за възстановяване ще включват и енергийни мерки

Снимка: agnormark / Adobe Stock

ЕП одобри включването на мерки по REPowerEU в националните планове за повече независимост от руските изкопаеми горива, ускоряване на екологичния преход и борба с енергийната бедност.

ЕП потвърди на пленарно заседание споразумението, постигнато със Съвета през декември 2022 г. Евродепутатите подкрепиха текста с 535 гласа „за“, 63 гласа „против“ и 53 гласа „въздържал се“. Съгласно споразумението държавите членки, кандидатстващи да получат допълнително финансиране чрез изменени планове за възстановяване и устойчивост, ще трябва да включат в тези планове мерки за пестене на енергия, производство на чиста енергия и разнообразяване на доставките, предвидени в REPowerEU.


По-голяма независимост и борба с енергийната бедност

Новите правила ще обхващат мерките със задна дата, считано от 1 февруари 2022 г., с някои ограничени изключения. Целта на Парламента беше да гарантира, че тези мерки ще подкрепят инвестициите за справяне с енергийната бедност, насочени към уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията.


Трансгранични мерки, прозрачност и климат

Евродепутатите убедиха страните в Съюза да заделят най-малко 30% от разходите си по REPowerEU за многонационални мерки, за да се справят със съществуващите затруднения при преноса, разпределението и съхранението на енергия, както и да увеличат трансграничните потоци, дори ако се извършват от една държава от ЕС.

Парламентът също постигна целта да се въведат нови правила за прозрачност по отношение на 100-те крайни получатели на най-голямо финансиране. Тези правила ще се прилагат за всички планове за възстановяване и устойчивост.

Принципът за ненасяне на значителни вреди следва да се прилага за главите на REPowerEU, като се предоставят временни изключения за мерки, които са насочени към преодоляване на непосредствените проблеми на ЕС в областта на енергийната сигурност, свеждат до минимум потенциалните вреди за околната среда и не застрашават целите на ЕС в областта на климата.


Финансиране

Преговорният екип на Парламента гарантира, че от допълнителните безвъзмездни средства в размер на 20 млрд. евро, които Комисията предложи, 8 млрд. евро ще се осигурят чрез по-ранна тръжна продажба на национални квоти за емисии в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), а 12 млрд. евро ще бъдат взети от фонда за иновации. Освен това приходите, получени чрез СТЕ, не могат да бъдат използвани за инвестиции в изкопаеми горива.

Повече информация може да бъде намерена тук.


Следващи стъпки

Механизмът за възстановяване и устойчивост е извънредна и еднократна мярка, която е в сила до 31 август 2026 г. Новите правила относно мерките по REPowerEU в националните планове за възстановяване влизат в сила в деня след публикуването им в Официален вестник на ЕС.

 

Източник: ЕП