Стани член

Реформа на пазара на електроенергия: Европейският съвет одобри актуализирани правила

Новина • БФА •
Реформа на пазара на електроенергия: Европейският съвет одобри актуализирани правила

Снимка: European Union

Потребителите в целия ЕС вече ще могат да се възползват от по-стабилни цени на енергията, по-малка зависимост от цената на изкопаемите горива и по-добра защита от бъдещи кризи по пътя към Европейски съюз без въглеродни емисии.


По-стабилни и предвидими цени на енергията и едновременно с това гарантиране на ефективно функциониране на пазара и недопускане на нарушения на вътрешния пазар

Споразуменията за закупуване на електроенергия (СЗЕ) са дългосрочни договори, които осигуряват стабилност за клиентите и инвеститорите; актуализираните правила насърчават тяхното навлизане на пазара и намаляват ненужната бюрокрация и такси. В съответствие със своите планове за декарбонизация държавите членки могат да предоставят допълнителна подкрепа за инвестициите във възобновяеми енергийни източници в рамките на споразумения за закупуване на електроенергия, включително чрез създаване на гаранционни схеми.

Освен това държавите членки ще използват и двупосочни договори за разлика или еквивалентни механизми със същия ефект за своите схеми за пряко ценово подпомагане, за да подкрепят нови инвестиции в производството на електроенергия и да гарантират, че цените на електроенергията са по-слабо засегнати от нестабилността на цените на пазарите, основани на изкопаеми горива.

При двупосочен договор за разлика с публичен субект производителите на енергия ще бъдат защитени с минимално възнаграждение, като същевременно следва да се гарантира, че те извършват дейност и участват ефективно на пазарите на електроенергия и реагират на пазарните обстоятелства. В периоди с високи цени те ще трябва да възстановят свръхприходите, които впоследствие могат да бъдат разпределени на крайните клиенти (без при това да се допускат нарушения на конкуренцията и търговията на вътрешния пазар), да бъдат инвестирани за намаляване на разходите за електроенергия за крайните потребители или да се използват за разработване на разпределителни мрежи.

Двупосочните договори за разлика могат да се прилагат за инвестиции в новисъоръжения за производство на електроенергия, базирани на вятърна енергия, слънчева енергия, геотермална енергия, водноелектрическа енергия без язовир и ядрена енергия.


По-добре подготвени за бъдещи кризи

Новите правила дават на Съвета правомощието да обявява криза въз основа на предложение на Комисията в случай на много високи цени на пазарите на електроенергия на едро или при рязко увеличение на цените на електроенергията на дребно.

Действията, които трябва да бъдат предприети от държавите членки в случай на обявена криза в електроснабдяването, включват вече съществуващи мерки съгласно действащите правила на ЕС, като например допълнително намаляване на цените на електроенергията за уязвими клиенти и клиенти в неравностойно положение. Държавите членки следва също така да предотвратяват всяко неоправдано нарушаване на вътрешния пазар на електроенергия, включително като гарантират еднакви условия на конкуренция за доставчиците по време на кризисния период.


Защита и засилване на позицията на потребителите

Държавите членки ще засилят мерките си за защита на уязвимите и енергийно бедните клиенти, включително чрез забрана на прекъсванията. Реформата също така допълнително насърчава схемите за споделяне на енергия в допълнение към съществуващите разпоредби относно общностите за възобновяема енергия и гражданските енергийни общности.


Гарантиране на сигурността на доставките

По пътя към система без въглеродни емисии т.нар. механизми за осигуряване на електрогенериращи мощности — мерки, въведени от държавите членки за преодоляване на опасенията относно адекватността на капацитета — вече ще бъдат в по-голяма степен структурен елемент на пазара на електроенергия, а не временни мерки. Това ще подобри сигурността на доставките и ще увеличи гъвкавостта, тъй като делът на възобновяемите енергийни източници постепенно ще нараства.


Следващи стъпки

С официално приетия регламент за пазара на електроенергия се изменя настоящият Регламент за електроенергията, и се правят целенасочени промени в Регламента за ACER (Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия). Предстои регламентът да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му и след това ще стане пряко приложим във всички държави членки.

От съображения за правна сигурност и яснота разпоредбите за изменение на действащата Директива за електроенергията и Директивата за възобновяемите енергийни източници бяха отделени от предложения регламент и станаха самостоятелна директива, която също беше официално приета. Държавите — членки на ЕС, ще разполагат с не повече от шест месеца, за да адаптират националното си законодателство към разпоредбите на директивата за пазара на електроенергия.

 

Източник: Европейски съвет