Стани член

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Новина • БФА •
Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обнародвани в Държавен вестник

Снимка: JIA YU/MOMENT/GETTY IMAGES PLUS

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници, внесени от Министерски съвет на 13 април, са обнародвани в брой 86 от 13.10.2023 г. на Държавен вестник.

Най-важните промени от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници включват:


Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност, до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Досега КЕВР определяше преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 500 kW.

При подаване на заявление за издаване на разрешение за строеж за изграждане на инсталация за производство на електрическа енергия от слънчева енергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност от 20 kW до 50 kW в съществуващите сгради и постройки в урбанизирани територии, включително върху покривните и фасадните им конструкции и в прилежащите им поземлени имоти, и при неполучаване в срок от един месец на отговор от главния архитект на общината, разрешението за строеж се счита за издадено при условията на чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2022/2577 на Съвета от 22 декември 2022 г. за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници (OB, L 335/36 от 29 декември 2022 г.), при условие че общата инсталирана мощност на обекта за производство на електрическа енергия от слънчева енергия не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата/постройката като обект на клиент.

За енергийните обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 1 MW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната или затворената електроразпределителна мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, становище за условията и начина за присъединяване се издава в срокове до:

 1. 15 дни - когато мястото на присъединяване на енергийните обекти до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии съвпада с мястото, където е монтирано средството за търговско измерване на потребяваната електрическа енергия в случаите, когато инсталираната мощност не надвишава предоставената мощност за присъединяване на сградата като обект на потребител.
 2. 20 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, с изключение на енергийните обекти по т. 1;
 3. 40 дни за енергийни обекти с обща инсталирана мощност от 30 kW до 1 MW.

Срокът на процедурите по присъединяване на енергиен обект от подаване на искането за становище за условията и начина за присъединяване до сключване на договора за присъединяване е 6 месеца. В този срок не се включват проектирането и строителството на съоръжение за присъединяване, реконструкция и модернизация на електрическите мрежи, свързани с изграждането на съответния енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници. Срокът може да бъде удължен от производителя в сроковете на валидност на издаденото му становище и сключения предварителен договор.

В тримесечен срок от получаване на становище за условията и начина за присъединяване по подадени искания за проучване на условията и начина на присъединяване, производителят на електрическа енергия от възобновяеми източници предоставя в полза на оператора на съответната електрическа мрежа гаранция под формата на депозит или банкова гаранция в размер на 50 000 лв. за всеки мегават (MW) присъединена мощност на бъдещия енергиен обект. В случай че производителят не предостави дължимата гаранция в посочения срок, становището се счита за невалидно. В случаите по чл. 26, ал. 8 или по чл. 26, ал. 4, т. 1 или 2 от ЗЕВИ при неподаване в срок на искане за сключване на договор за присъединяване гаранцията се връща на производителя. При сключване на предварителен договор или на договор за присъединяване гаранцията обезпечава изпълнението на задълженията на производителя на електрическа енергия във връзка с присъединяването на обекта. Предоставената от производителя гаранция се освобождава при присъединяването на обекта, като съответният оператор може да извърши прихващане с дължимата от производителя цена за присъединяване до размера на по-малкото от двете насрещни задължения. Гаранция не се предоставя от лица по чл. 26, ал. 15 от ЗЕВИ и от производители по чл. 26а от ЗЕВИ, когато не се променя общата присъединена мощност.

В случай че присъединяването на обект на оператор на електроразпределителната мрежа изисква разширение или реконструкция в електропреносната мрежа, операторът на електропреносната мрежа може да предложи на оператора на електроразпределителната мрежа присъединяване при временна схема на достъп на цялата или на част от заявената мощност на обекта, която да бъде приложена до извършване на разширението или реконструкцията. С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система, за срока на действие на временната схема на присъединяване операторът на електропреносната мрежа може да разпореди на оператора на електроразпределителната мрежа налагането на ограничения при ползването на обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа. Ограниченията може да бъдат налагани единствено по отношение на обекти, които със съгласието на собствениците им са присъединени към електроразпределителната мрежа при действието на временна схема на достъп за обекта на оператора на електроразпределителната мрежа. В тези случаи операторът на електропреносната мрежа и операторът на електроразпределителната мрежа не носят отговорност за вреди, претърпени от собственици на обекти в резултат на наложените ограничения.

За период от една календарна година Фонд "Сигурност на електроенергийната сиситема" изплаща премии на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 36и, ал. 1 от Закона за енергетиката за произведените от тях количества електрическа енергия, за които е установено, че:

 1. произведеното от съответния производител количество електрическа енергия достигне размера на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което е определена преференциалната му цена, или;
 2. общият размер на приходите от продадена електрическа енергия и премии за съответния производител достигне стойност, изчислена на базата на определеното му нетно специфично производство на електрическа енергия и определената въз основа на него преференциална цена.

Краен клиент може да стане потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници може:

 1. да произвежда и съхранява произведената от него електрическа енергия от възобновяеми източници и да продава своите излишъци от електрическа енергия от възобновяеми източници чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия от възобновяеми източници, чрез доставчици на електрическа енергия и чрез споразумения за търговия между партньори;
 2. да инсталира и експлоатира съоръжение за съхранение на електрическа енергия съвместно с инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници за собствено потребление, без да е длъжен да заплаща за използване на мрежата за присъединяване на съоръженията за съхранение на произведената електрическа енергия, в рамките на неговия имот;
 3. да запази своите права и задължения на краен клиент на електрическа енергия;
 4. да продава произведените от него излишни количества електрическа енергия като равнопоставен участник на пазара на електрическа енергия при определените в Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове към него условия и срещу заплащане по пазарни цени, както и по схеми за подпомагане за произведената и продадена електрическа енергия от възобновяеми източници.

Потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, намиращи се в една и съща сграда, включително жилищна сграда, имат право да участват като съвместно действащи потребители на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници и може да споделят помежду си електрическата енергия от възобновяеми източници, произведена в инсталация или инсталации за производство на електрическа енергия в сградата, при зачитане на правата и задълженията на всеки потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници, без да се засягат плащанията за използване на мрежата и съответните данъци и такси, приложими към всеки потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници уреждат взаимоотношенията си с оператора на електропреносната и/или съответната електроразпределителна/затворена електроразпределителна мрежа за ползване на мрежата при условия, определени в правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона за енергетиката.

Крайните клиенти, включително битовите, може да участват в общност за възобновяема енергия, без да губят своите права или задължения като крайни клиенти и без да изпълняват необосновани или дискриминационни условия или процедури, които биха възпрепятствали участието им в общност за възобновяема енергия. При участие на предприятия тяхното участие не трябва да е свързано с основната им търговска или професионална дейност. Общностите за възобновяема енергия:

 1. може да произвеждат, потребяват, съхраняват и продават излишните количества енергия от възобновяеми източници като равнопоставен участник на пазарите на енергия при определените в Закона за енергетиката условия, включително чрез споразумения за закупуване на електрическа енергия;
 2. може да споделят в рамките на общността за възобновяема енергия енергията, произведена от инсталации, притежавани от общността за възобновяема енергия, при зачитане на правата и задълженията на членовете на общността за възобновяема енергия като потребители;
 3. имат достъп по недискриминационен начин до всички подходящи пазари на енергия.

За общностите за възобновяема енергия се прилагат съответно изискванията на чл. 92б от Закона за енергетиката.


Обнародваните текстове на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници може да откриете ТУК.