Стани член

Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

Новина • БФА •
Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията


Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане Проект на Постановление за мерките по прилагане на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Проектът на Постановление предвижда производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 МW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2022/1854, да внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски, представляващи положителната разликата между начислените пазарни приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, посочени в приложението, с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка.

Според текстовете на проекта, производителите със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 МW с договор за компенсиране с премии, в сила към 8 октомври 2022 г., чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7 от Регламент (ЕС) 2022/1854, ще внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от начислените пазарни приходи от всяка сделка без данък върху добавената стойност, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като:

1. положителната разлика между начислените пазарни приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е определена действащата премия за съответния производител, за производители, за които размерът на тази премия е различен от 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност и

2. 90 на сто от положителната разлика между начислените пазарни приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определеният таван на приходите, изчислен при прилагане на определената с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране преференциална цена съгласно договора за компенсиране с премии, за производители, за които определеният размер на действащата премия е 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност.

 

Производителите на електрическа енергия до 15-то число на месеца:

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си пазарни приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви вноски за предходния месец;

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите вноски за предходния месец.

 

Проектът на Постановление е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.