Стани член

Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Новина • БФА •
Прилагане на мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. за таван на приходите на производителите на електрическа енергия

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 30.12.2022 г., в Държавен вестник бяха обнародвани текстове на Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който България прилага мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията.

Според приетите текстове, производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/1854, и за енергия, произведена от въглища и водноелектрически централи съгласно чл. 8, параграф 1, букви „в" и „д" от Регламент (ЕС) 2022/1854, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия, необходима за нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка. Стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител, се определят с акт на Министерския съвет.

Производителите със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW с договор за компенсиране с премии, в сила към 8 октомври 2022 г., чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от източници по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/1854, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" целеви вноски от пазарните приходи от всяка сделка без данък върху добавената стойност, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 декември 2022 г. до 30 юни 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като:

  1. положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е определена действащата премия за съответния производител, за производители, за които размерът на тази премия е различен от 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност, и
     
  2. 90 на сто от положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на определената с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране преференциална цена съгласно договора за компенсиране с премии, за производители, за които определеният размер на действащата премия е 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност.
     

Производителите на електрическа енергия до 15-то число на месеца:

  1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, за всичките си пазарни приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви вноски за предходния месец;
     
  2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система" целевите вноски за предходния месец.


Мерките на Регламент (ЕС) 2022/1854 на Съвета от 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията ще се прилагат от 01.12.2022 г. до 30.06.2023 г.

С обнародваните текстове на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. може да се запознаете ТУК.