Стани член

Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката

Новина • БФА •
Парламентът прие окончателно промените в Закона за енергетиката


Парламентът прие на второ четене промените на Закона за енергетиката.

Измененията предвиждат Националната електрическа компания (НЕК) от 1 юли 2024 г. да престане да бъде обществен доставчик и да се премахнат квотите на производители за регулирания пазар. Регулираните цени за крайните битови потребители ще се прилагат до 31 декември 2025 г. Предвидена е възможност за компенсиране на битовите клиенти за разходите за закупуване на електрическа енергия в рамките на регулаторния процес за периода до 2026 г.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще определя компонента от регулираната цена на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени.

Компенсацията се определя като разлика между постигнатата средно претеглена цена на пазарен сегмент ден напред, относима към съответния краен снабдител за съответния месец и определената със Закона за държавния бюджет за съответната година и/или програма, приета от Министерския съвет базова стойност на електрическа енергия на 1 MWh, която битовият краен клиент следва да заплаща за съответния регулаторен период. Компенсацията може да бъде за цялото или за част от закупеното количество електрическа енергия от битовите крайни клиенти. Размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството на закупената електрическа енергия, записаха депутатите.

Въведено е и понятие за "уязвим клиент за снабдяване с електрическа енергия". Според промените в Закона за енергетиката това е битов клиент, който купува електрическа енергия за битовите нужди на домакинство, на което той е член, и той и/или друг член на домакинството е в критична зависимост от електрическо оборудване, поради възраст и/или здравословно състояние и/или получава месечни социални помощи и/или целева помощ за отопление съгласно Закона за социалното подпомагане.

В срок до 31 май 2024 г. Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката провеждат информационни и разяснителни кампании за битовите крайни клиенти, относно ползите от либерализацията на пазара, възможностите за избор на краен доставчик и възможностите за компенсиране на цените на битовите крайни клиенти.

 

Източник: БТА