Стани член

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

Новина • БФА •
Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

Снимка: БГНЕС

По-рано днес, Парламентът прие на второ четене промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), внесен от Министерски съвет на 13 април.

Измененията предвиждат облекчаване на процедурите по присъединяване за производители на електрическа енергия от ВЕИ с обща инсталирана мощност до 1 мегават, като са намалени сроковете за извършване на проучване и издаване на становище за условията и начина на присъединяване. Предвижда се срокът на процедурите по присъединяване на енергиен обект от подаване на искането за това до сключването на договора за присъединяване да е шест месеца.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя преференциални цени за изкупуването на електрическата енергия от възобновяеми източници (ВЕИ), произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии, записаха депутатите. Досега КЕВР определяше преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия от ВЕИ, произведена от енергийни обекти с обща инсталирана мощност по-малка от 500 kW.

Въвежда се и мълчаливо съгласие за издаване на разрешение за строеж за монтаж на инсталации за производство на електрическа и топлинна енергия от слънчева енергия за собствено потребление с обща инсталирана мощност от 20 до 50 kW в сгради в урбанизираните територии, включително върху покривите и фасадните конструкции и прилежащите им поземлени имоти.

С измененията в Закона за енергията от възобновяеми източници депутатите промениха и други закони. Един от тях е Законът за енергетиката, в който бяха приети изменения, свързани с премиите за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. От влизане на сила на този закон сключените договори за компенсиране с премия се считат за изменени, като премия се изплаща при други условия. 

Измененията предвиждат още крайният клиент да може да стане потребител на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници. Той ще може да произвежда, съхранява, потребява и продава излишните количества произведена енергия, приеха депутатите. Създава се и възможност крайните клиенти, включително битовите, да участват в общност за възобновяема енергия, която също ще може да продава излишните количества енергия.

Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) ще бъдат обнародвани в "Държавен вестник", след което ще влязат в сила.

 

Източник: БТА