Стани член

Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ

Новина • БФА •
Парламентът гласува текстове, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от ВЕИ


Парламентът прие на второ четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, с които се уточняват условията за промяна на предназначението на земеделски земи при изграждане на обекти за енергия от възобновяеми източници, предава БТА. С промените се изменят и текстове от Закона за опазването на земеделските земи. Там се създава нова разпоредба, според която за земеделските земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, текстът, свързан с възможността за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници и променянето на предназначение на земите, се прилага, когато за тях през последните три години са проведени процедури при условията и по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и не са сключени договори за наем." Текстът, който е свързан с възможността за изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници в Закона за собствеността и ползване на земеделски земи, предвижда, че при необходимост от изграждане на обекти за производство на енергия от възобновяеми източници за постигане на националната цел по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници и във връзка с прилагане на насърчението по чл. 17, ал. 1, т. 8 от същия закон, земеделските земи се считат с променено предназначение след влизането в сила на подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на обект за производство на енергия от възобновяеми източници и издаване на удостоверение по ал. 6.

Депутатите гласуваха редакционна поправка, с която за започнали се считат процедурите, за които към деня на обнародване на закона в "Държавен вестник", има влязло в сила решение или одобрен подробен устройствен план по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предвиждащ изграждането на обект за производство на енергия от възобновяеми източници.

 

Източник: БТА