Стани член

Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ – окончателно приет.

Новина • •
Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ – окончателно приет.

На 22 май 2019, Съветът на министрите на ЕС официално прие четири нови законодателни акта на ЕС, които препроектират пазара на електроенергия в ЕС, за да го направят подходящ за бъдещето. Това завършва останалите елементи от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ и представлява важна стъпка към завършване на Енергийния съюз, като изпълнява приоритетите на Комисията „Юнкер“. Пакетът „Чиста енергия за всички европейци“ определя точния баланс между вземането на решения на европейско, национално и местно равнище.

 Държавите-членки ще продължат да избират свой собствен енергиен микс, но трябва да отговорят на новите ангажименти за подобряване на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в този микс до 2030 г. Например, новите правила за пазара на електроенергия, които бяха приети на вчера, ще улеснят интегрирането на възобновяемата енергия в мрежата, ще насърчат повече връзки и трансгранична търговия и ще гарантират, че пазарът предоставя надеждни сигнали за бъдещи инвестиции. Новите правила също изискват от държавите-членки да изготвят планове за предотвратяване, подготовка и управление на евентуални кризисни ситуации при доставката на електроенергия в координация със съседните държави-членки и за засилване на ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER). Енергийната ефективност на първо място: преработената директива за енергийната ефективност поставя нова, по-висока цел за използване на енергия към 2030 г. от 32,5%, а новата директива за енергийните характеристики на сградите увеличава потенциала за енергоспестяване на по-интелигентни и по-зелени сгради.

 Повече възобновяеми енергийни източници: поставена е амбициозна нова цел за поне 32% възобновяема енергия до 2030 г., с конкретни разпоредби за насърчаване на публични и частни инвестиции, за да може ЕС да запази лидерството си на световно равнище по отношение на възобновяемите енергийни източници. По-добро управление на Енергийния съюз: нов енергиен правилник, съгласно който всяка държава-членка изготвя национални енергийни и климатични планове (НЕКП) за 2021-2030 г., в които посочва как да се постигнат енергийните цели и по-специално целите за 2030 г. за енергийна ефективност и възобновима енергия. 

Понастоящем тези проекти на НЕПП се анализират от Комисията, като специфичните за всяка държава препоръки ще бъдат издадени преди края на юни. Повече права за потребителите: новите правила улесняват гражданите да произвеждат, съхраняват или продават собствената си енергия и укрепват правата на потребителите с по-голяма прозрачност по отношение на сметките и по-голяма гъвкавост при избора.