Стани член

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Новина • БФА •
Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791 е публикувана в Официалния вестник на ЕС

Изображение: Adobe stock: kardaska/rido/anatoliy_gleb

Новата, преработена Директива за енергийната ефективност (ЕС) 2023/1791, която беше приета от Европейския парламент и Съвета по-рано тази година, беше публикувана днес в Официалния вестник на ЕС и ще влезе в сила след 20 дни. След влизането ѝ в сила държавите - членки на ЕС ще разполагат с две години, за да транспонират повечето от различните елементи на директивата в националното си законодателство.

Днешното публикуване на директивата бележи последната стъпка в законодателния процес, който започна с предложението на Комисията през юли 2021 г. като част от пакета "Fit for 55", който беше допълнен с допълнително предложение като част от плана REPowerEU през май 2022 г.

С новата директива се въвеждат редица мерки, които да спомогнат за ускоряване на енергийната ефективност, включително възприемане на принципа "енергийната ефективност на първо място" в енергийните и неенергийните политики.

Промените в сравнение с предходните директиви 2018/2002 и 2012/27/ЕС включват следното:

  • Определяне на правно обвързваща цел на ЕС за намаляване на крайното потребление на енергия в ЕС с 11,7 % до 2030 г. (спрямо референтния сценарий за 2020 г.). Това включва изискването всяка държава членка да определи своя индикативен национален принос въз основа на обективни критерии, отразяващи националните условия. Ако националните приноси не достигнат целта на ЕС, Комисията прилага механизъм за недостиг на амбиция.
  • Увеличаване на годишните икономии на енергия от 0,8 % (понастоящем) на 1,3 % (2024-2025 г.), след това на 1,5 % (2026-2027 г.) и на 1,9 % от 2028 г. нататък. Това означава средно 1,49 % нови годишни икономии за периода 2024-2030 г.
  • Задължаване на държавите членки да дават приоритет на уязвимите потребители и социалните жилища в обхвата на своите мерки за икономия на енергия.
  • Въвеждане на цел за годишно намаляване на потреблението на енергия от 1,9 % за публичния сектор като цяло.
  • Разширяване на задължението за годишно обновяване на сградите с 3 % до всички нива на публичната администрация.
  • Въвеждане на различен подход, основан на потреблението на енергия за предприятията, които трябва да имат система за енергиен мениджмънт или да извършват енергийни одити.
  • Въвеждане на ново задължение за мониторинг на енергийните характеристики на центровете за данни, като се създаде база данни на равнище ЕС, в която да се събират и публикуват данни.
  • Насърчаване на местните планове за отопление и охлаждане в по-големите общини.
  • Постепенно увеличаване на ефективното потребление на енергия за отопление или охлаждане, също и при централното отопление.

 

Източник: Европейска комисия