Стани член

Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник

Новина • БФА •
Новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи е обнародвана в Държавен вестник


На 02.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана изцяло новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

Намалява се административната тежест при присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електроенергия. За проучване на условията за присъединяване ще бъде необходимо само представяне на документ, удостоверяващ вещно право за строителство в имота и отпада изискването за виза за проектиране или влязъл в сила Подробен Устройствен План. Предвидена е възможност всички документи по проучване и присъединяване на обект да се изпращат по реда на Закона за електронното управление, чрез системата за сигурно електронно връчване. Обменът на информация може да става и по електронна поща. При сключване на договор за присъединяване операторът съгласува инвестиционния проект единствено по отношение на съответствието на съоръженията за присъединяване с изискванията на действащите технически правила и нормативи за тяхното проектиране. Отпада изискването при сключване на договор за присъединяване да се представя за съгласуване работен проект за съоръженията за присъединяване. Освен сроковете за проучване и присъединяване в ЗЕВИ, в наредбата са конкретизирани и намалени сроковете за всички останали видове обекти.

Регламентират сe нови обществени отношения, свързани с разпределението на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа /ЗЕРМ/, съответно с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи. Уреждат се въпросите с присъединяването на затворените мрежи към други електрически мрежи, както и присъединяването на съоръжения за съхранение към мрежите.

Наредбата създава възможност за присъединяване по облекчен ред на инсталации за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници или инсталации на потребители на собствена електрическа енергия с инсталирана  мощност до 10,8 kW включително. По този начин максимално се ускорява и улеснява поставянето и присъединяването на фотоволтаични системи на покривните пространства и в прилежащите им имоти.

С текста на новата Наредба № 6 за присъединяване на обекти към електрическите мрежи може да се запознаете на следния линк от сайта на Държавен вестник.