Стани член

Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник

Новина • БФА •
Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници е обнародвана в Държавен вестник


На 09.04.2024 г. в Държавен вестник е обнародвана Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

Наредбата е от ключово значение за осигуряване на завършеност на процеса на нормативна осигуреност за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници.

Наредбата ще допринесе за въвеждане на възможност за издаване на гаранции за произход на електрическа енергия от биогаз и зелен водород. В него се отделя като самостоятелен процесът на регистрация на производителите на енергия от възобновяеми източници, които заявяват издаване на гаранции за произход и се въвеждат изисквания към поддържането на единния електронен регистър на гаранциите за произход. Това ще допринесе за синхронизиране на дейностите по издаване, прехвърляне и отмяна на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници със стандарт CEN - EN 16325.

Нормативният акт ще съдейства и за подобряване в качествено отношение на процеса на издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранции за произход на енергия от възобновяеми източници, както и процеса на администриране на данни в единния електронен регистър на гаранциите за произход.

С текста на Наредба № Е-РД-04-2 от 2 април 2024 г. за гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници може да се запознаете на следния линк от сайта на Държавен вестник.