Стани член

КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи

Новина • БФА •
КЕВР прие промени в Наредба № 6 за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи


Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение, с което одобри изменения и допълнения на Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи /НИД на Наредба №6/.

След влизането в сила на промените в Закона за енергетиката, приети в началото на 2023 г.,  в ЕСО ЕАД са постъпили голям брой искания от клиенти и производители на електрическа енергия за присъединяване на техни обекти при временна схема за достъп. Това  налага спешна необходимост условията и редът за такова присъединяване да бъдат регламентирани на подзаконово ниво.

С приетите промени в Наредба №6 се създава нормативна уредба за присъединяване при временна схема на достъп към електропреносната мрежа и се регламентират основните права и задължения на оператора на електропреносната мрежа, на клиентите и на производителите. Новите текстове са в съответствие с приетите законови изменения, според които операторът на електропреносната мрежа е длъжен да предложи присъединяване при временна схема на достъп по реда на постъпване на исканията на клиентите/производителите. Регламентират се и сроковете, в които ЕСО ЕАД съгласува условията за присъединяване към съответната електроразпределителна мрежа.

Анализът на регулатора показва, че с присъединяване на нови обекти за производството на електрическа енергия се очаква повишаване на количеството енергия, търгувана на организиран борсов пазар и създадаване на предпоставки за постигане на по-благоприятни цени. Освен това  присъединяването при временна схема на достъп ще доведе и до по-ефективно оползотворяване на   капацитета на електропреносната мрежа.

„Основната цел на предлаганите от КЕВР промени в Наредба №6 е да бъде намалена административната тежест на участниците в процедурите по присъединяване и да се регламентира временна схема на достъп към електропреносната мрежа. Стремежът на регулатора е създаване на ясни правила и ред по отношение на целия процес“, заяви председателят на Комисията доц. Иван Иванов на общественото обсъждане.

В съответствие с нормативната уредба преди приемането на НИД на Наредба №6  Комисията публикува проекта на нормативен акт и доклада на работната група на интернет страницата си и на Портала за обществени консултации.  Общественото обсъждане беше проведено на 20.04.2023 г. с участието на ЕСО ЕАД, „Електроразпределение Юг“ ЕАД, „Електроразпределение Север“ АД, Асоциация за производство, съхранение и търговия с електроенергия, които изразиха принципна подкрепа на предлаганите промени. На всички заинтересовани страни беше предоставена възможност в 14-дневен срок да внесат писмени становища, на които  регулаторът дава мотивиран отговор в окончателното си решение.

Решението на Комисията за приемане на изменения и допълнения в Наредба №6 е изпратено за обнародване в „Държавен вестник“.

 

Източник: КЕВР