Стани член

КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Новина • БФА •
КЕВР предлага за обществено обсъждане проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи

Снимка: БГНЕС

В изпълнение на правомощието си по чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 116, ал. 7 от Закона за енергетиката (ЗЕ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е приела Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, обн. в ДВ, бр. 31 от 2014 г. Със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 11 от 2023 г., ЗИД на ЗЕ, обн. ДВ., бр. 96 от 2023 г., ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), обн. в ДВ, бр. 86 от 2023 г., и с Преходни и заключителни разпоредби на Закона за индустриалните паркове, обн. ДВ, бр. 21 от 2021 г., са регламентирани нови обществени отношения, свързани с дейността „разпределение на електрическа енергия в затворена електроразпределителна мрежа“, съответно с присъединяването на обекти на ползватели към такива мрежи, както и на самите мрежи към други електрически мрежи, и със съхранението на електрическа енергия, съответно изграждането и присъединяването на съоръжения за съхранение на електрическа енергия към електрическите мрежи. Също така, са въведени специфични изисквания, условия и срокове за присъединяване на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници.

Описаните по-горе изменения и допълнения в ЗЕ и ЗЕВИ са многобройни и съществени, поради което за привеждането на наредбата по чл. 116, ал. 7 от ЗЕ и на нейната структура в съответствие с тези изменения, според КЕВР, е необходимо да се изготви проект на изцяло нов подзаконов нормативен акт, при отчитане на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА), а Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи да бъде отменена.

Проектът на наредба е структуриран систематично в шест отделни глави, в част от които са обособени раздели. В отделните глави и раздели са регламентирани редът и начинът на присъединяване в зависимост от вида на присъединявания обект, както и условията за преустановяване на преноса на електрическа енергия и присъединяването. Глава първа има за цел да уреди предметния обхват, както и общите положения, приложими към всички видове обекти, които следва да се присъединят към съответната мрежа. Глави от втора до пета имат за цел детайлно да уредят реда и условията за присъединяване на обекти за потребление, производство и съхранение на електрическа енергия, както и на обекти на оператори на електрически мрежи към електрически мрежи на други оператори, като в тях са регламентирани отделните етапи, които е необходимо да бъдат осъществени с оглед присъединяването обекта към съответната мрежа. В глава шеста са регламентирани случаите, при които съответният мрежови оператор може да преустанови преноса на електрическа енергия и/или присъединяването с или без предизвестие, както и тяхното възстановяване. В проекта на Наредба № 6 е включена и допълнителна разпоредба, чиято цел е да се дадат легални дефиниции на специфични понятия, използвани в тази наредба, като по този начин се избягва противоречивост на крайните резултати, които се целят да бъдат постигнати. Създадени са преходни и заключителни разпоредби (ПЗР), в които се уреждат как се довършват започналите процедури по присъединяване, както и влизането в сила на Наредба № 6. С ПЗР са извършени изменения и допълнения на Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, с оглед привеждането ѝ в съответствие с измененията и допълненията на ЗЕ, обн. ДВ., бр. 96 от 2023 г., свързани с производството по лицензиране на оператори на затворени електроразпределителни/газоразпределителни мрежи, както и прецизиране на разпоредбите ѝ относно реда за вписване в регистрите, които се водят в КЕВР и обстоятелствата, подлежащи на вписване в тези регистри. 

Според КЕВР, приемането и прилагането на Наредба № 6 като резултат ще доведе до яснота и сигурност в отношенията между лицата, които желаят да присъединят обект производство, потребление или съхранение на електрическа енергия към съответната мрежа и съответния оператор на електрическа мрежа, както и между операторите на електрически мрежи, в случаите на присъединяване на обект на оператор към друг оператор. Също така, очакваният резултат от прилагането на Наредба № 6 е повишаването на броя на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници. КЕВР очаква това да доведе до увеличаване на дела на произведената и потребена енергия от възобновяеми източници в общия дял на произведената/потребена електрическа енергия в страната.

На 05.02.2024 г. от 14:00 ч. в сградата на КЕВР, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 8 – 10, ет. 4, ще се проведе обществено обсъждане със заинтересованите лица на проект на Наредба № 6 от ...2024 г. за присъединяване на обекти към електрическите мрежи.

 

Източник: КЕВР