Стани член

Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Европейският съюз постигна съгласие по по-строго законодателство за ускоряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници

Снимка: EQRoy/Shutterstock

Европейската комисия приветства постигнатото вчера предварително споразумение между Европейския парламент и Съвета за укрепване на Директивата на ЕС за енергията от възобновяеми източници. С това споразумение ЕС се доближава с още една стъпка към завършването на законодателството по линия на „Подготвени за цел 55“ за постигане на целите на Европейския зелен пакт и на плана REPowerEU. Споразумението повишава обвързващата цел на ЕС за енергията от възобновяеми източници за 2030 г. до минимум 42,5 %, което е увеличение в сравнение с настоящата цел от 32 %, като почти удвоява съществуващия дял на енергията от възобновяеми източници в ЕС. Преговарящите се споразумяха също, че ЕС ще се стреми да достигне 45 % възобновяеми енергоизточници до 2030 г.

Споразумението потвърждава отново решимостта на ЕС да постигне енергийна независимост чрез по-бързо внедряване на местно произведена енергия от възобновяеми източници и да изпълни целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % до 2030 г. Мащабното разрастване и ускоряване на използването на енергия от възобновяеми източници в генерирането на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще намали цените на енергията с течение на времето и ще намали зависимостта на ЕС от вносни изкопаеми горива.


По-голям дял на възобновяемите енергийни източници за постигане на декарбонизирана икономика

По новото законодателство процедурите за издаване на разрешения ще бъдат по-лесни и по-бързи. Енергията от възобновяеми източници ще бъде призната за по-висш обществен интерес, като същевременно ще се запази високо равнище на опазване на околната среда. В областите с висок потенциал за възобновяеми енергийни източници и ниски рискове за околната среда държавите членки ще въведат специални зони за ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници, с особено кратки и опростени процедури за издаване на разрешения. Предварителното споразумение също така засилва трансграничното сътрудничество в областта на възобновяемите енергийни източници.

Споразумението включва цели и мерки в подкрепа на навлизането на възобновяеми енергийни източници в различни отрасли на икономиката. Преразгледаната директива засилва годишните цели за възобновяемите енергийни източници за сектора на отоплението и охлаждането и за енергията от възобновяеми източници, използвана в топлофикационните системи. С нея се въвежда специфичен сравнителен показател от 49 % за енергията от възобновяеми източници във връзка с енергопотреблението в сградите до 2030 г., за да се допълни законодателството на ЕС в областта на сградите и да се насочат усилията на държавите членки.

Като ключов сектор на потребление на енергия промишлеността е включена за първи път в Директивата за енергията от възобновяеми източници. В споразумението се определят ориентировъчни цели (1,6 % годишно увеличение на използването на енергия от възобновяеми източници), както и обвързваща цел за постигане на 42 % водород от възобновяеми източници в общото потребление на водород в промишлеността до 2030 г. Споразумението също така укрепва регулаторната рамка за използването на енергия от възобновяеми източници в транспорта (намаляване с 14,5 % на интензитета на емисиите на парникови газове или 29 % дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия), включително комбинирана подцел от 5,5 % за биогоривата от ново поколение и възобновяемите горива с небиологичен произход, включително минимално равнище от 1 % за възобновяемите горива с небиологичен произход. Тези цели подкрепят амбициите на ЕС за навлизането на водорода от възобновяеми източници.

Споразумението съдържа и разпоредби за подкрепа на интеграцията на енергийната система чрез електрификация и оползотворяване на отпадна топлина, както и подобрена система от гаранции за произход с цел подобряване на информацията за потребителите.


По-устойчиво използване на биоенергията в съответствие с амбициозните цели в областта на климата

Споразумението затяга критериите за устойчиво развитие на биоенергията в съответствие с повишената амбиция в областта на климата и биологичното разнообразие, заложена в Европейския зелен пакт. В бъдеще тези критерии ще се прилагат за по-малки инсталации (с мощност по-голяма или равна на 7,5 MW), а не за прага от 20 MW по настоящата директива. Споразумението включва разпоредби, с които да се гарантира, че горскостопанската биомаса не произхожда от определени райони с особено значение от гледна точка на биологичното разнообразие и въглеродните запаси. Освен това в договорените правила се посочва, че дървесната биомаса ще трябва да се използва според нейната най-висока икономическа и екологична добавена стойност (т.нар. каскадно използване). Финансовата подкрепа ще бъде забранена за енергия, произведена чрез използването на трупи за бичене, фурнирни трупи, промишлена обла дървесина и пънове и корени. 


Следващи стъпки

Постигнатото предварително споразумение трябва да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета. Когато процедурата бъде завършена, новият законодателен акт ще бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила.

 

Източник: ЕК