Стани член

Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Европейският парламент подкрепи мерките за увеличено използване на енергия от възобновяеми източници

Снимка: Adobe Stock

Европейският парламент (ЕП) гласува във вторник за насърчаване на внедряването на възобновяеми източници на енергия в съответствие със Зеления пакт и плана REPowerEU.

Актуализацията на Директивата относно енергията от възобновяеми източници, за която ЕП и Съветът вече се договориха, увеличава дела на тези източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г. Държавите членки следва да се стремят да постигнат дори 45%.

Законодателството също така ще ускори процедурите за издаване на разрешения за нови централи за енергия от възобновяеми източници, като слънчеви панели или вятърни генератори, или за адаптиране на съществуващите такива. Националните органи следва да одобряват в срок от максимум 12 месеца нови инсталации за енергия от възобновяеми източници, ако те са разположени в т.нар. предпочитани зони за производство на енергия от възобновяеми източници. За останалите зони продължителността на процедурата не трябва да надвишава 24 месеца.

В транспортния сектор внедряването на възобновяеми източници следва да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове с 14,5% до 2030 г. чрез използване на по-голям дял биогорива от ново поколение и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород.

Съгласно новите разпоредби държавите членки ще определят индикативна цел за новаторски технологии за възобновяеми източници на енергия от най-малко 5% от новите инсталирани мощности за енергия от възобновяеми източници, както и обвързваща рамка за трансгранични енергийни проекти. Евродепутатите също настояха за по-строги критерии за използването на биомаса, за да се гарантира, че ЕС не субсидира неустойчиви практики. Добивът на биомаса следва да се извършва по начин, който избягва отрицателни последици за качеството на почвата и биологичното разнообразие.


Цитати

Докладчикът Маркус Пипер (ЕНП, Германия) заяви: „В стремежа си към по-голяма енергийна независимост и намаляване на CO2 повишихме целите си за възобновяема енергия. Тази директива е доказателство, че Брюксел може да бъде небюрократичен и прагматичен. Ние определихме възобновяемите енергийни източници като по-висш обществен интерес, рационализирайки процеса на одобрение. Фокусът ни включва вятърна енергия, фотоволтаици, водноелектрическа енергия, геотермална енергия и приливни токове. Биомасата от дървесина ще остане класифицирана като възобновяема енергия. Съгласно принципа на „положително мълчание“ инвестициите ще се считат за одобрени при липса на административна обратна връзка. Сега спешно се нуждаем от структура на пазара на електроенергия в ЕС и от незабавен преход към водород за по-екологичен преход“.


Следващи стъпки

Законодателството беше прието с 470 гласа „за“,120 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Сега то ще трябва да бъде официално одобрено от Съвета, за да влезе в сила.

 

Източник: ЕП