Стани член

Европейската комисия представи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници

Новина • БФА •
Европейската комисия представи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници


На 9 ноември Европейската комисия представи нов временен извънреден регламент за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници. Наред с диверсифицирането на нашите доставки и спестяването на енергия, внедряването на повече енергия от възобновяеми източници е част от плана на ЕС за прекратяване на зависимостта ни от руските изкопаеми горива. Възобновяемите енергийни източници намаляват търсенето на изкопаеми горива в ЕС в секторите на енергетиката, отоплението и охлаждането, промишлеността и транспорта, както в краткосрочен план, така и в бъдеще. Благодарение на техните ниски оперативни разходи, увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници в енергийната система на ЕС може да спомогне за намаляване на сметките за енергия.

Продължаващата енергийна криза изисква незабавни и целенасочени действия за ускоряване на изпълнението на плана REPowerEU. На 20 и 21 октомври 2022 г. Европейският съвет призова за ускоряване на процедурите за издаване на разрешения с цел по-бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници. В плана REPowerEU вече бяха предложени мерки в отговор на дългите и сложни административни процедури, които са пречка за скоростта и мащаба на инвестициите във възобновяеми енергийни източници и свързаната с тях инфраструктура. Оттогава обаче положението на енергийните пазари се влоши, което доведе до необходимостта от спешни мерки. Затова Комисията предлага нови действия под формата на регламент на Съвета въз основа на член 122 от Договора.

Предложението допълва предишните спешни мерки за справяне с извънредната ситуация на енергийните пазари и за ускоряване на прехода към чиста енергия. Регламентът ще се прилага за период от една година, който ще обхване времето, необходимо за приемане и транспониране на Директивата за енергията от възобновяеми източници, която в момента се обсъжда от съзаконодателите, във всички държави от ЕС. Регламентът е насочен към конкретни технологии и видове проекти, които имат най-голям потенциал за бързо внедряване и най-малко въздействие върху околната среда, като допринасят за нашата енергийна сигурност в контекста на руското нашествие в Украйна и използването от Русия на енергийните доставки като оръжие.


По-висш обществен интерес

Съгласно предложението централите за енергия от възобновяеми източници ще се смятат за съоръжения от по-висш обществен интерес. Това ще позволи на нови процедури за издаване на разрешения да се възползват незабавно от опростена оценка за специфични дерогации, предвидени в законодателството на ЕС в областта на околната среда. Освен това в предложението се изяснява приложното поле на някои правила, предвидени в директивите на ЕС за птиците и местообитанията, за да се премахнат пречките в процеса на издаване на разрешения за някои проекти за енергия от възобновяеми източници.


Слънчева енергия

Слънчевата енергия е евтин възобновяем източник на електроенергия и отопление, който може да бъде внедрен бързо, като бъде от пряка полза за гражданите и предприятията. С оглед на настоящата нестабилност на цените на електроенергията предоставянето на значително по-бързи процедури за издаване на разрешения ще ускори темпа на инсталиране на слънчево оборудване върху изкуствени конструкции, например сгради. Поради това Комисията предлага максимален срок от един месец за процеса на издаване на разрешения за оборудване за слънчева енергия и съвместно разположени съоръжения за съхранение и свързване към мрежата, когато не са инсталирани на естествена почва. С предложения регламент на Съвета тези инсталации също така се освобождават от необходимостта да извършват определени екологични оценки. Въвеждането на понятието „положително административно мълчание“ в съответните процедури за издаване на разрешения има за цел да се насърчи и ускори внедряването на малки инсталации.


Модернизиране на централи за енергия от възобновяеми източници

Модернизирането на съществуващите централи за чиста енергия има значителен потенциал за бързо увеличаване на производството на енергия от всички възобновяеми източници. То води до намаляване на потреблението на газ, както и на необходимостта от определяне на нови обекти. С предложението се рационализира процесът на издаване на разрешения, приложим за модернизирането на проекти за енергия от възобновяеми източници, като всички съответни екологични оценки се включват в новия максимален срок от шест месеца. В предложението също така се посочва, че оценките на въздействието върху околната среда следва да бъдат ограничени до оценка на потенциалните въздействия, произтичащи от промяната или разширяването в сравнение с първоначалния проект. Освен това с него се въвежда опростена процедура за свързване към мрежата в случаите, когато модернизирането не надвишава 15 % увеличение на общия капацитет в сравнение с първоначалния проект.


Термопомпи

Термопомпите са ключова технология за отопление и охлаждане с енергия от възобновяеми източници въз основа на източници на енергия от околната среда. Те имат значителен потенциал за намаляване на използването на газ за отопление както в промишлеността, така и в сградите. За да се ускори внедряването на тази технология, с предложението се ускоряват процедурите за издаване на разрешения чрез въвеждане на максимален срок от три месеца и на опростена процедура за присъединяване към мрежата на по-малки термопомпи.

 

Източник: Европейска комисия