Стани член

Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Новина • БФА •
Европейската комисия предложи удължаване на срока на действие на извънредните мерки в областта на енергетиката с 12 месеца

Илюстрация: AdobeStock: fotowunsch - Fabrizio - Joeri

На 28 ноември Европейската комисия предложи удължаване с 12 месеца на извънредните мерки, въведени миналата година в отговор на енергийната криза, предизвикана от нахлуването на Русия в Украйна и въоръжаването на енергийни й ресурси. Въпреки че ситуацията на европейския енергиен пазар е по-сигурна, отколкото преди 12 месеца, Комисията предлага това удължаване, за да подобри допълнително сигурността на доставките на газ и да засили устойчивостта на пазара. Трите мерки, предложени за удължаване, включват т.нар. мерки за газова солидарност, пазарния корекционен механизъм и правилата, свързани с издаването на разрешителни за проекти за възобновяема енергия. Продължаването на тяхното прилагане трябва да бъде одобрено от Съвета в съответствие с процедурата по член 122.

Мерките за солидарност съгласно Регламент 2022/2576 подпомагат сигурността на доставките на газ в ЕС през зимата и понастоящем срокът им на действие изтича на 30 декември 2023 г. Настоящите правила установяват правното основание за системата за агрегиране на търсенето и съвместно закупуване на газ "AggregateEU". Регламентът включва и мерки за осигуряване на по-голяма прозрачност на пазара на втечнен природен газ, като задължава операторите на преносни системи да обменят информация за капацитета, увеличавайки капацитета на съоръженията за втечнен природен газ в ЕС. Регламентът също така предоставя на Европейската агенция за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) основа за определяне на референтна цена на LNG, която предоставя по-изчерпателна информация на купувачите и увеличава прозрачността на цените на пазара на LNG в ЕС. По подобен начин регламентът предвижда временен механизъм за управление на колебанията в рамките на деня, за да се ограничат големите ценови движения в договорите за деривати, свързани с енергетиката. Последният елемент очертава правилата по подразбиране за солидарност между държавите членки, когато една от тях е изправена пред недостиг на сигурност на доставките за защитени клиенти.

Механизмът за корекция на пазара беше въведен в отговор на прекомерно високите цени, наблюдавани през 2022 г., и опасенията, че ЕС може да се сблъска с по-високи цени от други пазари по света, за да си осигури доставки на газ. Срокът му на действие изтича на 1 февруари 2024 г. Той предвижда динамично ограничение на оферирането, което се задейства, ако цената на механизма за прехвърляне на титули (TTF) за месец напред надхвърли 180 EUR/MWh за 3 работни дни и ако цената на TTF е с 35 EUR/MWh по-висока от референтната цена, отразяваща цените на международните пазари за същите 3 работни дни. Механизмът беше договорен от министрите през декември 2022 г. и влезе в сила на 1 февруари 2023 г. Механизмът никога не е бил задействан и цените на газа през 2023 г. се върнаха на много по-ниски нива, отколкото през лятото на 2022 г. (понастоящем се колебаят около 45 €/MWh). Въпреки това пазарът остава нестабилен и през последните месеци се наблюдаваха редица епизоди на значителна нестабилност, така че Комисията счита, че продължаването на мерките е необходима допълнителна предпазна мярка за следващата година.

Извънредните мерки за издаване на разрешителни имат за цел да съкратят и ускорят процедурите за издаване на разрешителни за проекти за възобновяема енергия, както и за мрежови и инфраструктурни проекти, които са необходими за интегриране на възобновяемата енергия в електроенергийната система. Ускоряването на инсталациите за възобновяема енергия намалява зависимостта на ЕС от вноса на газ. Предвид продължаващите опасения относно доставките на газ за зимата и потенциалната нестабилност на пазара, удължаването на тези ускорени правила за издаване на разрешителни с 12 месеца, след планираното им изтичане на 30 юни 2024 г., ще улесни продължаващото бързо внедряване на възобновяеми енергийни източници. Правилата налагат задължението издаването на разрешителни да отнема не повече от 3 месеца за съоръжения за слънчева енергия, 6 месеца за повишаване на капацитета на електроцентрали за възобновяема енергия, 1 месец за термопомпени инсталации с мощност под 50 MW и 3 месеца за термопомпи с наземно захранване. Тъй като възобновяемите енергийни източници се оказаха най-евтините от всички енергийни източници по време на кризата, удължаването на това правило ще подпомогне сигурността, достъпността и устойчивостта на енергийните доставки в ЕС.

Правното основание за продължаване на тези мерки остава член 122. Предложението на Комисията трябва да бъде одобрено от Съвета и не се нуждае от одобрението на Европейския парламент. Комисията се надява, че Съветът ще може да приеме тези предложени удължавания преди края на 2023 г.

 

Източник: ЕК