Стани член

Съветът на ЕС постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия

Новина • БФА •
Съветът на ЕС постигна съгласие по някои части от реформата на пазара на електроенергия


На 19 юни Съветът на Европейския съюз постигна съгласие по позицията си (общ подход) по предложението за регламент относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). Предложението има за цел да подкрепи откритата и лоялна конкуренция на европейските пазари за търговия на едро с енергия, като забранява търговията въз основа на вътрешна информация и възпира манипулирането на пазара.

Предложението за REMIT е част от по-широка реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС. Останалите части от реформата, които имат за цел да направят цените на електроенергията по-малко зависими от нестабилните цени на изкопаемите горива, да предпазят потребителите от скокове на цените, да ускорят внедряването на енергията от възобновяеми източници и да подобрят защитата на потребителите, ще бъдат договорени на по-късен етап.


Основни изменения, внесени от Съвета

Съветът направи по-ясни и по-строги изискванията за участниците на пазара в ЕС, които пребивават в трета държава.

Съветът постигна съгласие да засили ролята на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) в разследванията на важни трансгранични случаи с цел борба с нарушенията на REMIT.

Съветът балансира тези нови правомощия, като засили ролята на националните регулаторни органи (НРО), така че ACER да не упражнява правомощията си за разследване, ако НРО провеждат или вече са провели разследване въз основа на същите факти. Проверките на място ще се извършват в тясна координация и сътрудничество с националните органи при определени условия.

Освен това Съветът добави гъвкавост по отношение на налагането на административни глоби от държавите членки. Той включи списък с критерии за определяне на глоби и даде възможност на държавите членки да определят по-ниски глоби.


Следващи стъпки

Общият подход ще послужи като мандат за преговори с Европейския парламент относно окончателната форма на законодателството. Резултатът от преговорите ще трябва да бъде официално приет от Съвета и Парламента.

Текстът на общия подход ще бъде предоставен на по-късен етап.


Контекст

Реформата на структурата на пазара на електроенергия предлага да се измени съответното законодателство за пазара на електроенергия и да се подобри защитата на Съюза срещу манипулиране на пазара чрез по-добър мониторинг и прозрачност (REMIT).

Комисията прие предложенията за реформа на структурата на пазара на електроенергия в ЕС на 14 март 2023 г.

> Общ подход на Съвета по REMIT

> Предложение на Комисията относно реформата на пазара на електроенергия

 

Източник: Съвет на ЕС