Стани член

КЕВР прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г.

Новина • БФА •
КЕВР прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г.

Снимка: БГНЕС

Комисията за енергийно и водно регулиране прие решение за прилагане на еднократен компенсаторен механизъм във връзка с постигнатите екстремно високи цени на пазара на балансираща електроенергия на 19 май 2024 г. С него се задължава „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (ЕСО ЕАД) да извърши вторичен сетълмент за 19 май 2024 г., при който да калкулира задълженията на пазарните участници за балансираща енергия по механизъм, отразяващ компенсация във връзка с реализирания финансов излишък от оператора на преносната система на посочената дата.

Съгласно чл. 44, пар. 1, б. „и“ от Регламент (ЕС) 2017/2195. основен принцип при реализиране на процедурата по уреждане на небаланси на балансиращия пазар на електрическа енергия, респективно при определяне на цената на балансиращата енергия, е осигуряване на финансова неутралност на оператора на преносната система. Спазването на този принцип следва да бъде гарантирано от регулаторния орган чрез прилагането през регулаторния период на подходящ механизъм, въз основа на който всеки положителен или отрицателен финансов резултат вследствие на уреждане на небаланси на балансиращия пазар се прехвърля към ползвателите на мрежата така, че като краен резултат операторът на преносната система да не получава икономически ползи или загуби – чл. 44, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2017/2195.

Според КЕВР решението разрешава възникналия проблем чрез по-справедлив начин на разпределение на разходите за балансираща електроенергия между всички участници на пазара. С оглед на всички анализирани факти и обстоятелства, регулаторът счита за обосновано през настоящия регулаторен период на ЕСО ЕАД, завършващ на 30.06.2024 г., финансовият излишък на преносния оператор, реализиран от функционирането на балансиращия пазар на 19.05.2024 г., да бъде трансформиран във финансова неутралност за ЕСО ЕАД. Това ще стане чрез извършване от дружеството на вторичен сетълмент, при който при калкулациите само на задълженията за 19.05.2024 г. на пазарните участници да се използва цена, изчислена по реда на Методиката за определяне на цени на балансираща електрическа енергия /Методиката/. За сетълмент периодите, за които се прилага чл. 8, ал. 4 от Методиката се прилага и допълнителен коефициент, отразяващ компенсация във връзка с реализирания финансов излишък от оператора на преносната система на 19.05.2024 г.

Комисията счита, че вземанията на координаторите на балансиращи групи от оператора за 19.05.2024 г. не следва да се коригират, тъй като са в резултат от тяхното професионално и отговорно поведение. До последния възможен момент те стриктно и точно са следели в реално време производството и потреблението в групата си, като са предприели всички необходими действия за постигане на балансиран график, в т.ч. чрез активно участие на пазар „В рамките на деня“. Стимулирането на подобно поведение при всички координатори на балансиращи групи е основополагащата цел за създаването на балансиращия пазар. В тази връзка координаторите, реализирали по-високи приходи, не следва да бъдат задължавани да върнат част от по-високите си приходи за посочената дата, тъй като това ще ги демотивира да продължават да следят графиците си по досегашния прецизен и отговорен начин, пише в съобщението си регулатора.

В решението на КЕВР са посочени основните фактори за високите стойности на цените на балансиращата енергия на 19.05.2024 г. След анализ на данните за системния небаланс, клиринговите цени на балансиращата енергия и постигнатите цени за енергиен недостиг и излишък, както и разходите на координаторите на балансиращи групи за месец май 2024 г. е изяснено, че причините са: липса на реакция и подценяване на ситуацията от страна на значителна част от координаторите на балансиращи групи на конкретната дата; възползването на един от основните доставчици на балансираща енергия от липсата на достатъчно конкуренция при осигуряването на електрическа енергия за покриване на реализирания огромен недостиг; в резултат на високите цени на балансиращата енергия и огромния недостиг на ЕЕС, за интервалите на доставка от 8:00 ч. до 18:00 ч. на 19.05.2024 г. е приложена корекцията с коефициента по чл. 8, ал. 4 от Методиката, съответно разходите и приходите на координаторите на балансиращи групи достигат екстремни нива, като в останалите дни от месеца като цяло не се наблюдават прекалено високи стойности.

Прилагането на еднократен компенсаторен механизъм за осигуряване на финансова неутралност на преносния оператор е обосновано единствено с оглед строго специфичните факти и обстоятелства при функционирането на балансиращия пазар в условия на кратковременно действие на Методиката поради завършващия на 30.06.2024 г. регулаторен период на ЕСО ЕАД. След посочената дата такъв механизъм не може да бъде прилаган като сред аргументите за това са и правата и задълженията на електропреносния оператор след неговото присъединяване към европейските платформи за балансираща енергия, се посочва още в съобщението на КЕВР.

Пълният текст на Доклада на КЕВР е публикуван на интернет страницата на регулатора

 

Източник: КЕВР