Стани член

Европейската комисия стартира обществена консултация на проекти за енергия от възобновяеми източници — процедури за издаване на разрешителни и споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs)

Новина • БФА •
Европейската комисия стартира обществена консултация на проекти за енергия от възобновяеми източници — процедури за издаване на разрешителни и споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs)

Снимка: Европейска комисияНа 18.01.2022 г. Европейската комисия стартира обществена консултация на проекти за енергия от възобновяеми източници - процедури за издаване на разрешителни и споразумения за закупуване на електроенергия (PPAs).

Целта на тази инициатива е да се улесни реализацията на проектите за производство на енергия от възобновяеми източници. Тя ще се съсредоточи върху основните пречки пред изпълнението на проекти за енергия от възобновяеми източници, сред които:

  • продължителността на процедурите за издаване на разрешителни;
  • сложността на правилата и процесите за подбора на обекти и административните разрешения;
  • въпросите, свързани с присъединяването към мрежата;
  • наличието на персонал в органите, издаващи разрешителни.

В рамките на инициативата ще бъдат набелязани добри практики за преодоляване на установените пречки и добри практики за улесняване на сключването на споразумения за закупуване на електроенергия, включително в трансграничен план.

Що се отнася до споразуменията за закупуване на електроенергия, в насоките ще бъдат установени основните пречки пред тяхното разгръщане в Европа. В тях ще се набележат най-добрите практики във всички държави членки (като административно улесняване/осигуряване на персонал, процедури за възлагане на обществени поръчки, образци на договори, инструменти за финансиране/намаляване на риска), включително в презграничен контекст.

Повечето от по-хоризонталните добри практики се очаква да се прилагат за всички технологии, свързани с ВЕИ. Насоките обаче ще бъдат съсредоточени основно върху електроенергийния сектор и технологиите за производство на вятърна и слънчева енергия. Съгласно националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и съгласно моделирането, което е в основата на преразглеждането на Директивата за енергията от възобновяеми източници, това са най-подходящите технологии за по-широко внедряване на електроенергията от ВЕИ през следващите години, а научните изследвания показват, че те са и най-засегнатите от административните пречки. Насоките също така ще отразяват изводите от обществената консултация относно други технологии, когато това е необходимо.

Основните дейности по консултацията ще бъдат осъществени чрез обществена консултация с продължителност 12 седмици - до 12 април 2022 г., която ще започне едновременно с настоящата покана за представяне на мнения. В обществената консултация по интернет може да участват всички граждани и организации. Обществената консултация ще бъде достъпна на уебсайта на Комисията за консултации „Споделете мнението си". След приключване на консултацията там ще бъде оповестен обобщен доклад.

 

Източник: Европейска комисия