Стани член

Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ

Новина • БФА •
Европейската комисия представи пакет от насоки и препоръки за ускоряване на разпространението на ВЕИ

Изображение: ЕК

Почти две години след приемането на плана REPowerEU Комисията предоставя допълнителна подкрепа на държавите членки за допълнително ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници и намаляване на вноса на руски изкопаеми горива. Комисията прие редица нови и актуализирани препоръки и документи с насоки за подобряване и рационализиране на процедурите за издаване на разрешения и търговете за възобновяеми енергийни източници. Тези документи ще спомогнат за прилагането на рамката на ЕС за енергията от възобновяеми източници чрез подобряване на условията за бързо внедряване на местно произведена енергия от възобновяеми източници. Като стимулира търсенето на чисти технологии в Европа, тази инициатива ще спомогне и за укрепване на конкурентоспособността на промишлеността, повишаване на устойчивостта на енергийната система и изпълнение на Европейския зелен пакт.


По-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения

В актуализираната Препоръка за ускоряване на процедурите за издаване на разрешения и придружаващите я насоки, приети в понеделник, Комисията подчертава начините за подобряване на процедурите за планиране и издаване на разрешения за енергия от възобновяеми източници и свързаните с нея инфраструктурни проекти в ЕС. В актуализираните насоки за издаване на разрешения се предоставят примери за добри практики за по-бързи и опростени процедури за издаване на разрешения, подчертава значението на цифровизацията и участието на общността, човешките ресурси и уменията; и очертава как най-добре да се процедира с процедурите за подбор на обекти и мрежовите връзки.

Комисията прие и допълнителен документ с насоки относно определянето на зони за ускорено внедряване на енергия от възобновяеми източници. Съгласно преразгледаната Директива за енергията от възобновяеми източници това са места, където не се очаква внедряването на проекти за енергия от възобновяеми източници да окаже значително въздействие върху околната среда и поради това необходимите процедури се ускоряват, за да се гарантира бързото внедряване на конкретни технологии. Ключови елементи за избор на такива райони са наличието на цифрови инструменти за планиране и картографиране, както и данни за капацитета за енергия от възобновяеми източници и за потенциалното въздействие върху околната среда. В своите насоки Комисията също така подчертава ролята на подходящото участие на заинтересованите страни и обществените консултации за улесняване на успешното определяне на такива зони за ускоряване.


Подобряване на структурата на търговете

Търговете играят ключова роля за разгръщането на енергията от възобновяеми източници и, когато са добре планирани, могат да подкрепят стабилния и устойчив растеж на икономиката на ЕС. Като очертава стандартни елементи за разработването на търгове за енергия от възобновяеми източници, препоръката и насоките на Комисията ще направят тези процедури по-хармонизирани и по-ефективни в съответствие със Законодателния акт за промишленост с нулеви нетни емисии. Днешната препоръка и придружаващият я документ с насоки ще помогнат на държавите членки да планират търгове, при които се вземат предвид цели като качество, принос към издръжливостта и екологичната устойчивост. Използването на неценови критерии ще даде възможност за възнаграждаване на проекти с по-висока добавена стойност. Тя ще спомогне за развитието на европейската производствена екосистема в областта на технологиите за нулеви нетни емисии и ще гарантира, че проектите се реализират изцяло и навреме. Това ще гарантира, че преходът към чиста енергия върви ръка за ръка със силна промишлена база в Европа.

За да повиши допълнително видимостта и предвидимостта за инвеститорите по цялата верига за създаване на стойност в областта на възобновяемите енергийни източници, Комисията актуализира и платформата на Съюза за развитие на енергията от възобновяеми източници — онлайн система, в която държавите членки ще публикуват основна информация за своите тръжни графици. Тази информация следва да включва графика и честотата на търговете, тръжния капацитет, планирания бюджет и допустимите технологии, както се изисква от Директивата за енергията от възобновяеми източници. Платформата ще предоставя на дружествата единна точка за информация за всички търгове за енергия от възобновяеми източници, планирани в целия ЕС.

 

Източник: ЕК