Стани член

Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Новина • БФА •
Европейската комисия определя действия за ускоряване на разгръщането на електроенергийните мрежи

Снимка: Shutterstock

Взаимосвързаните и стабилни електроенергийни мрежи са в основата на вътрешния енергиен пазар на ЕС и са от ключово значение за осъществяването на екологичния преход. За да спомогне за изпълнението на Европейския зелен пакт, Европейската комисия предлага план за действие, за да се гарантира, че електроенергийните мрежи ще функционират по-ефективно и ще бъдат разгърнати допълнително и с по-бързи темпове. Комисията вече е въвела благоприятна правна рамка за разгръщането на електроенергийни мрежи в цяла Европа. При наличието на напълно интегрирани пазари на ЕС, една модернизирана инфраструктурна мрежа ще гарантира, че гражданите и предприятията могат да се възползват от по-евтина и по-чиста енергия.

Очаква се потреблението на електроенергия в ЕС да нарасне с около 60 % до 2030 г. Мрежите ще трябва да бъдат приспособени към една по-цифровизирана, децентрализирана и гъвкава система с милиони покривни слънчеви панели, термопомпи и местни енергийни общности, които споделят своите ресурси, повече енергия, произвеждана от възобновяеми източници в морето, повече електрически превозни средства за зареждане и нарастващи потребности от производство на водород. Необходими са инвестиции в размер на 584 милиарда евро, като се има предвид, че 40 % от разпределителните мрежи са на повече от 40 години, а се очаква трансграничната преносна способност да се удвои до 2030 г.


План за действие за разрешаване на проблема с липсващите връзки за прехода към чиста енергия

С плана за действие се цели да се отговори на основните предизвикателства при разширяването, цифровизацията и по-ефективното използване на електропреносните и електроразпределителните мрежи на ЕС. В него се набелязват конкретни и съобразени с конкретните обстоятелства действия, които да спомогнат за отключването на необходимите инвестиции, така че да се осигури необходимата преносна способност на европейските електроенергийни мрежи. Действията са съсредоточени върху изпълнението и бързото постигане на навременни резултати, за да се реализират целите за 2030 г.:

  • ускоряване на изпълнението на проекти от общ интерес и разработване на нови проекти чрез политическо направляване, засилено наблюдение и повече предложения;
  • подобряване на дългосрочното планиране на електроенерийните мрежи, така че да поемат повече електроенергия от възобновяеми енергийни източници и повече електрически товари, в т.ч. водород, в енергийната система чрез управление на работата на системните оператори, както и на националните регулатори;
  • въвеждане на регулаторни стимули чрез насоки за предварителни инвестиции, насочени към бъдещето, и насоки за трансгранично споделяне на разходите за проекти за възобновяеми източници в морето;
  • стимулиране на по-доброто използване на електроенерийните мрежи с повишена прозрачност и подобрени мрежови тарифи за по-интелигентни мрежи, ефективност на мрежите и иновативни технологии и решения чрез подкрепа за сътрудничеството между системните оператори и препоръките на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER);
  • подобряване на достъпа до финансиране за проекти за електроенергийни мрежи чрез повишаване на видимостта на възможностите по програмите на ЕС за финансиране, особено на интелигентни мрежи и модернизиране на разпределителните мрежи;
  • стимулиране на по-бързото издаване на разрешения за разгръщане на електроенергийни мрежи чрез предоставяне на техническа подкрепа за органите и насоки за по-ефективно ангажиране на заинтересованите страни и общностите;
  • подобряване и гарантиране на веригата на доставки, имаща отношение към електроенергийната мрежа, включително чрез хармонизиране на изискванията към промишленото производство във връзка със свързването на генерирането и потреблението.

 

Източник: ЕК