Стани член

Становище с предложения за допълнения и изменения на договор за компенсиране с премии на производители по ЗЕВИ

Становище • Николай Чавдаров •
Становище с предложения за допълнения и изменения на договор за компенсиране с премии на производители по ЗЕВИ

Във връзка с измененията в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници, които засягат производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност 4 МВ и над 4 МВ, Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, публикува проект на договор за компенсиране с премии на производители по ЗЕВИ. 

Със становището на БФА, с предложения за допълнения и изменения на предложения проект можете да се запознаете тук.