Стани член

Становище на БФА относно, проект на решение за определяне на преференциални цени на ел.енергия, произведена от фотоволтаици с обща инсталирана мощност до 30 kW

Становище • •
Становище на БФА относно, проект на решение за определяне на преференциални цени на ел.енергия, произведена от фотоволтаици с обща инсталирана мощност до 30 kW

БФА оспорихме необоснованото намаляване с около 11% на преференциалните цени за електрическа енергия, произведена от ФтЕЦ с инсталирана мощност до 5 Кв и от 5 кВ до 30 кВ, инсталирани върху покривни и фасадни конструкции и изтъкнахме аргументи в полза на заявеното от наша страна искане за запазване на настоящите нива на преференциални цени за малките покривни фотоволтаични централи. 

С внесеното от нас становище можете да се запознаете тук.