Стани член

Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници


Днес Съветът на Европейския съюз прие новата Директива за енергията от възобновяеми източници за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в общото потребление на енергия в ЕС до 42,5% до 2030 г. с допълнително индикативно увеличение от 2,5%, което би позволило да се достигнат 45%. Всяка държава членка ще допринесе за постигането на тази обща цел.

Всички държави членки ще допринесат за постигането на по-амбициозни специфични за сектора цели в областта на транспорта, промишлеността, сградите и районните отоплителни и охладителни системи. Замисълът на подцелите е да се ускори интегрирането на възобновяемите енергийни източници в сектори, в които включването е по-бавно.


Транспорт

Държавите членки ще имат възможността да избират между:

  • обвързваща цел за намаляване с 14,5% на интензитета на парниковите газове в транспорта от използването на възобновяеми енергийни източници до 2030 г.
  • или обвързващ дял за най-малко 29% енергия от възобновяеми източници в рамките на крайното потребление на енергия в транспортния сектор до 2030 г.

С новите правила се определя обвързваща комбинирана подцел от 5,5% за биогоривата от ново поколение (обикновено получавани от суровини, които не са на основата на храни) и възобновяемите горива от небиологичен произход (предимно водород от възобновяеми източници и синтетични горива на основата на водород) в дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна на транспортния сектор. В рамките на тази цел има минимално изискване за 1% възобновяеми горива от небиологичен произход (RFNBO) в дела на енергията от възобновяеми източници, доставяна на транспортния сектор през 2030 г.


Промишленост

В директивата се предвижда, че промишлеността ще увеличава потреблението си на енергия от възобновяеми източници с 1,6% годишно. Държавите членки постигнаха съгласие, че 42% от водорода, използван в промишлеността, следва да бъде от възобновяеми горива от небиологичен произход (RFNBO) до 2030 г., а до 2035 г. – 60%.

Държавите членки ще имат възможността да намаляват приноса на RFNBO в употребата от промишлеността с 20% при две условия:

  • ако националният принос на държавите членки към обвързващата обща цел на ЕС отговаря на очаквания им принос
  • делът на водорода от изкопаеми горива, потребяван в държавата членка, не е повече от 23% през 2030 г. и 20% през 2035 г.
     

Сгради, отопление и охлаждане

С новите правила се определя индикативна цел за най-малко 49% дял на енергията от възобновяеми източници в сградите през 2030 г.

Целите за енергията от възобновяеми източници за отопление и охлаждане постепенно ще нарастват, със задължително увеличение от 0,8% годишно на национално равнище до 2026 г. и 1,1% от 2026 г. до 2030 г. Минималната средна годишна ставка, приложима за всички държави членки, е допълнена с допълнителни индикативни увеличения, изчислявани конкретно за всяка държава членка.


Биоенергия

С директивата се подсилват критериите за устойчивост по отношение на използването на биомаса за енергия, за да се намали рискът от неустойчиво производство на биоенергия. Държавите членки ще направят необходимото за прилагането на принципа на каскадно използване с акцент върху схемите за подпомагане и при надлежно отчитане на националните особености.


По-бързо издаване на разрешения за проекти

Процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници ще бъдат ускорени. Целта е да се ускори внедряването на възобновяеми енергийни източници в контекста на плана REPowerEU на ЕС да стане независим от руските изкопаеми горива след руското нашествие в Украйна.

Държавите членки ще проектират зони за ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници, в които проектите за енергия от възобновяеми източници ще преминат през опростен и бърз процес на издаване на разрешения. Освен това внедряването на енергия от възобновяеми източници ще се разглежда като проект от „по-висш обществен интерес“, което ще ограничи основанията за правни възражения срещу нови инсталации.


Следващи стъпки

Директивата беше официално приета. Сега тя ще бъде публикувана в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Държавите членки ще разполагат с 18 месеца след влизането в сила на директивата, за да я транспонират в националното си законодателство.

 

>> Директива относно енергията от възобновяеми източници

 

Източник: Съвет на ЕС