Стани член

REPowerEU: план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход

Новина • БФА •
REPowerEU: план за бързо намаляване на зависимостта от руските изкопаеми горива и за ускоряване на екологичния преход

Снимка: Европейска комисия


На 18 май Европейската комисия представи плана REPowerEU - нейния отговор на затрудненията и смущенията на световния енергиен пазар, причинени от руската инвазия в Украйна. Реорганизирането на европейската енергийна система е неотложно по две причини: първо, за да се прекрати зависимостта на ЕС от руските изкопаеми горива, които биват използвани като икономическо и политическо оръжие и струват на европейските данъкоплатци близо 100 милиарда евро годишно и, второ, за да се преодолее кризата, породена от изменението на климата. Действайки като единен Съюз, Европа може плавно, но и по-бързо да преустанови зависимостта си от руските изкопаеми горива. 85 % от европейците са на мнение, че ЕС трябва възможно най-скоро да намали зависимостта си от руския газ и нефт, за да подкрепи Украйна. Мерките в плана REPowerEU могат да удовлетворят тази амбиция чрез икономии на енергия, диверсификация на енергийните доставки и ускорено пускане в употреба на енергия от възобновяеми източници, която да замени изкопаемите горива в домовете, промишлеността и производството на електроенергия.

Екологичната трансформация ще укрепи икономическия растеж, сигурността и действията в областта на климата за Европа и нашите партньори. Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на плана REPowerEU, тъй като подкрепя координираното планиране и финансиране на трансграничната и националната инфраструктура, както и на енергийните проекти и реформи. Комисията предлага да се направят целенасочени изменения на Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се включат в съществуващите планове за възстановяване и устойчивост на държавите членки специални глави за плана REPowerEU в допълнение към многобройните значими реформи и инвестиции, които вече са обхванати от плановете за възстановяване и устойчивост. Принос за този процес ще имат специфичните за всяка държава препоръки в рамките на цикъла на европейския семестър за 2022 г.
 

Икономии на енергия

Икономиите на енергия са най-бързият и най-евтиният начин за справяне с текущата енергийна криза и за намаляване на сметките. Комисията предлага да се укрепят дългосрочните мерки за енергийна ефективност, включително като се увеличи от 9 на 13 процента обвързващата цел за енергийна ефективност в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“, който е част от законодателството по линията на Европейския зелен пакт. Пестенето на енергия сега ще ни помогне да се подготвим за потенциални предизвикателства през следващата зима. Ето защо днес Комисията публикува също план на ЕС за енергоспестяване, в който подробно се описват краткосрочните промени в поведението, които биха могли да намалят търсенето на газ и нефт с 5 %, и се приканват държавите членки да започнат специални комуникационни кампании за домакинствата и промишлеността. Държавите членки се поощряват също така да използват фискални мерки за насърчаване на икономиите на енергия, като например намалени ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни инсталации, изолации на сгради и уреди и продукти. Освен това Комисията установява извънредни мерки в случай на голямо прекъсване на доставките и ще издаде насоки относно критериите за приоритизиране на потребителите и ще способства изготвянето на координиран на равнище ЕС план за намаляване на търсенето.
 

Диверсификация на доставките и подкрепа за нашите международни партньори

В продължение на няколко месеца ЕС работи с международните си партньори за диверсифициране на доставките и осигури рекордни равнища на внос на втечнен природен газ и по-големи обеми доставки чрез газопроводите. Новосъздадената енергийна платформа на ЕС, подкрепяна от регионални работни групи, ще даде възможност за доброволни съвместни покупки на газ, втечнен природен газ и водород чрез обединяване на търсенето, оптимизиране на използването на инфраструктурата и координиране на контактите с доставчиците. Като следваща стъпка и възпроизвеждайки амбицията на програмата за съвместно закупуване на ваксини, Комисията ще обмисли разработването на „механизъм за съвместно закупуване“, в рамките на който ще се водят преговори и ще се сключват договори за покупки на газ от името на участващите държави членки. Комисията също така ще обмисли законодателни мерки, за да изиска от държавите членки да диверсифицират доставките на газ с течение на времето. Платформата ще даде възможност и за съвместното закупуване на водород от възобновяеми източници.

Приетата днес външна енергийна стратегия на ЕС ще улесни диверсификацията на енергийните източници и изграждането на дългосрочни партньорства с доставчиците, включително сътрудничеството в областта на водорода или други екологосъобразни технологии. В съответствие със стратегията Global Gateway в енергийната стратегия се дава приоритет на ангажимента на ЕС за глобален екологичен и справедлив енергиен преход, увеличавайки икономиите на енергия и енергийната ефективност с цел намаляване на ценовия натиск, стимулиране на развитието на възобновяемите енергийни източници и водорода и активизиране на дипломацията в областта на енергетиката. В Средиземно и Северно море ще бъдат изградени големи водородни коридори. Предвид агресията на Русия ЕС ще подкрепя Украйна, Молдова, държавите от Западните Балкани и Източното партньорство, както и най-уязвимите ни партньори. Ще продължим да работим заедно с Украйна, за да гарантираме сигурността на доставките и функционирането на енергийния сектор, като същевременно проправим пътя за бъдещата търговия с електроенергия и водород от възобновяеми източници, както и за възстановяването на енергийната система в рамките на инициативата REPowerUkraine.
 

Ускоряване на използването на възобновяеми енергийни източници

Мащабното разрастване и ускоряването на използването на възобновяеми енергийни източници в производството на електроенергия, промишлеността, сградите и транспорта ще способства за нашата независимост, ще даде тласък на екологичния преход и ще намали цените с течение на времето. Комисията предлага водещата цел за 2030 г. за възобновяемите енергийни източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“. С определянето на тази обща повишена амбиция ще се създаде рамка за други инициативи, включително:

 • Специална стратегия на ЕС за слънчевата енергия с цел удвояване на слънчевия фотоволтаичен капацитет до 2025 г. и за инсталиране на мощност от 600 GW до 2030 г.
   
 • Инициативата „Слънчеви покриви“ с поетапно въвеждане на правно задължение за инсталирането на слънчеви панели върху нови обществени и търговски сгради и нови жилищни сгради.
   
 • Удвояване на равнището на внедряване на термопомпи и мерки за интегрирането на геотермална и слънчева топлинна енергия в модернизираните районни и общински отоплителни системи.
   
 • Препоръка на Комисията за справяне с бавните и сложни процедури за издаване на разрешения за големи проекти за енергия от възобновяеми източници и целенасочено изменение на Директивата за енергията от възобновяеми източници, за да се подчертае, че енергията от възобновяеми източници е от първостепенен обществен интерес. Държавите членки следва да въведат специални предпочитани зони за възобновяемите енергийни източници със съкратени и опростени процедури за издаване на разрешения в области с по-малки рискове за околната среда. За да помогне за бързото идентифициране на такива предпочитани зони, Комисията предоставя набори от данни за екологично чувствителните райони като част от своя цифров инструмент за картографиране на географски данни, свързани с енергетиката, промишлеността и инфраструктурата.
   
 • Определяне на цел от 10 милиона тона вътрешно производство на водород от възобновяеми източници и 10 милиона тона внос до 2030 г., които да заменят природния газ, въглищата и нефта в трудните за декарбонизация отрасли и в транспортния сектор. За да се ускори развитието на пазара на водород, съзаконодателите ще трябва да договорят по-високи подцели за конкретните сектори. Комисията публикува и два делегирани акта относно определението и производството на водород от възобновяеми източници, за да се гарантира, че производството води до нетна декарбонизация. За да се ускори разработването на проектите за водород е предвидено допълнително финансиране от 200 милиона евро за научни изследвания, а Комисията се ангажира да приключи оценката на първите важни проекти от общоевропейски интерес до лятото.
   
 • В Плана за действие за биометана се определят инструменти, сред които и нов промишлено партньорство за биометан, и финансови стимули за увеличаване на производството до 35 млрд. куб. м до 2030 г., включително чрез общата селскостопанска политика.
   

Намаляване на потреблението на изкопаеми горива в промишлеността и транспорта

Замяната на въглищата, нефта и природния газ в промишлените процеси ще намали емисиите на парникови газове и ще засили сигурността и конкурентоспособността. С икономиите на енергия, ефективността, замяната на горива, електрификацията и засиленото използване на водород от възобновяеми източници, биогаз и биометан от страна на промишлеността биха могли да се спестят до 35 милиарда кубични метра природен газ до 2030 г. в допълнение към предвиденото в предложенията в рамките на пакета „Подготвени за цел 55“.

Комисията ще въведе договори за разлика за въглеродните емисии, за да подкрепи внедряването на чистия водород в промишлеността, и специално финансиране за REPowerEU в рамките на Фонда за иновации, като използва приходите от търговията с емисии, за да подкрепи допълнително премахването на зависимостта от руските изкопаеми горива. Комисията също така дава насоки относно споразуменията за закупуване на електроенергия и енергия от възобновяеми източници и ще предостави механизъм за технически консултации с Европейската инвестиционна банка. За да се запазят и възстановят водещите позиции в сферата на технологиите и промишлеността в области като слънчевата енергия и водорода, както и за да се подкрепи работната сила, Комисията предлага да се създаде алианс на ЕС за соларната промишленост и широкомащабно партньорство в областта на уменията. Комисията също така ще активизира работата по доставките на суровини от изключителна важност и ще изготви законодателно предложение.

За да се увеличат икономиите на енергия и ефективността в транспортния сектор и да се ускори преходът към превозни средства с нулеви емисии, Комисията ще представи пакет за екологизиране на товарните превози, чиято цел е да се повиши значително енергийната ефективност в сектора, и ще обмисли законодателна инициатива за увеличаване на дела на превозните средства с нулеви емисии в обществените и корпоративните автомобилни паркове. Планът на ЕС за енергоспестяване включва също много препоръки към градовете, регионите и националните органи, които могат ефективно да допринесат за заместването на изкопаемите горива в транспортния сектор.
 

Интелигентни инвестиции

Постигането на целите на REPowerEU изисква допълнителни инвестиции в размер на 210 милиарда евро до 2027 г. Това е авансово плащане за нашата независимост и сигурност. Намаляването на вноса на руски изкопаеми горива може също да ни спести почти 100 милиарда евро годишно. Тези инвестиции трябва да бъдат осигурени от частния и публичния сектор, както и на национално, трансгранично и европейско равнище.

В подкрепа на REPowerEU вече са на разположение 225 милиарда евро под формата на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост. Днес Комисията прие законодателство и насоки за държавите членки относно начините за изменение и допълване на техните планове за възстановяване и устойчивост в контекста на REPowerEU. Освен това Комисията предлага да се увеличи финансовият пакет на Механизма за възстановяване и устойчивост с 20 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства от продажбата на квоти по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които понастоящем се държат в резерва за стабилност на пазара, за да бъдат продавани на търг по начин, който не нарушава функционирането на пазара. По този начин СТЕ не само намалява емисиите и използването на изкопаеми горива, но и набира необходимите средства за постигането на енергийна независимост.

В рамките на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР) чрез политиката на сближаване вече се оказва подкрепа за проекти за декарбонизация и екологичен преход с до 100 милиарда евро чрез инвестиции в енергия от възобновяеми източници, водород и инфраструктура. Допълнителни 26,9 милиарда евро от кохезионните фондове могат да бъдат предоставени под формата на доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Други 7,5 милиарда евро от общата селскостопанска политика се предоставят и чрез доброволни трансфери към Механизма за възстановяване и устойчивост. Комисията ще удвои наличното финансиране за голямата покана за представяне на предложения за 2022 г. по линия на Фонда за иновации през тази есен на около 3 милиарда евро.

Трансевропейските енергийни мрежи (TEN-E) спомогнаха за създаването на издръжлива и взаимосвързана газова инфраструктура на ЕС. Необходима е ограничена допълнителна газова инфраструктура, инвестициите за която се оценяват на около 10 милиарда евро, за да се допълни съществуващият списък с проекти от общ интерес (ПОИ) и да се компенсира изцяло бъдещата загуба на внос на руски газ. Нуждите от заместване през следващото десетилетие могат да бъдат посрещнати без установяване на зависимости от изкопаеми горива, създаване на блокирани активи или възпрепятстване на нашите амбиции в областта на климата. Ускоряването на електроенергийните ПОИ също ще бъде от съществено значение за адаптирането на електроенергийната мрежа към бъдещите ни нужди. Механизмът за свързване на Европа ще подкрепи това и днес Комисията обявява нова покана за представяне на предложения с бюджет от 800 милиона евро, а друга ще бъде отправена в началото на 2023 г.

 

Източник: Европейска комисия