Стани член

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Новина • БФА •
Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди

Снимка: DZ4

Парламентът облекчи процедурите за изграждане на малки фотоволтаични централи и слънчеви колектори за топла вода в жилищни и вилни сгради за собствени нужди. Това ще става без разрешение за строеж при инсталиране на мощност до 20 kW. Народните представители приеха окончателно на второ четене промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за изграждане, основен ремонт и подмяна на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници (ВЕИ) към съществуващите еднофамилни жилищни сгради и в прилежащите им поземлени имоти, енергията от които ще се използва само за собствено потребление, ако общата им инсталирана мощност не надхвърля 20 kW, записаха в закона народните представители. Първоначално се предвиждаше тази инсталирана мощност да е до 10,8 киловата, но след дебат в пленарната зала беше приет по-висок праг.

Режимът при инсталацията на фотоволтаици на покриви на къщи ще е уведомителен в две институции - главен архитект на общината и електроразпределителните дружества (ЕРП). Крайната редакция беше предложена от Виолета Комитова ("Български възход"). За собствени нужди смятаме, че не трябва да се влиза в споразумителен режим с ЕРП-тата, аргументира се тя. 

Владислав Панев ("Демократична България") коментира, че най-важното е, че облекчават процедурите за инсталацията на ВЕИ-та върху еднофамилни къщи. Той посочи, че тази битка я водят от два парламента. 

Жечо Станков (ГЕРБ-СДС) обясни, че измененията са свързани с програмата за безплатни панели на покривите за еднофамилните жилищни сгради, която предстои да стартира. Той обясни, че се намалява административната тежест, за да могат домакинствата да кандидатстват да получат сто процента безвъзмездни средства за панели за топла вода и 70 процента грант за слънчеви панели за електричество, без да изкарват строително разрешително, проектантска документация, защото ще е за тяхна лична консумация.

Очаква се текстовете на промените в Закона за устройство на територията (ЗУТ) да бъдат обнародвани в Държавен вестник през следващата седмица.

С измененията в ЗУТ се удължава и срокът за приемането на Общите устройствени планове (ОУП) на общините с две години. Мярката е насочена към всички собственици на имоти в общини без приети ОУП, които желаят да развиват стопанска дейност извън границите на населените места, обясни Младен Шишков (ГЕРБ-СДС).

Предвижда се по облекчен режим да става монтажът на инсталации до 1 MW и извън населените места. За монтаж на инсталациите върху съществуващите сгради и постройки, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции, разположени извън урбанизираните територии, не се изисква изработване и одобряване на подробен устройствен план, записаха депутатите. Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.