Стани член

Нужни са повече търгове за възобновяеми енергийни източници в ЕС.

Новина • БФА •
Нужни са повече търгове за възобновяеми енергийни източници в ЕС.

За да се даде възможност за по-нататъшно развитие на възобновяемите енергийни източници в ЕС, като се имат предвид по-амбициозните цели на съюза за 2030 г. Сметната палата на ЕС препоръча да се наблегне на метода на провеждане на тръжни процедури за нови ВЕИ инсталации. 

Одитната агенция, която следи разходването на бюджета на ЕС – публикува нов доклад, който отчита забавяне на темпа на внедряване на соларни и вятърни системи от 2014 г. насам. „Насърчаването на търгове и участието на гражданите са от решаващо значение за увеличаване на инвестициите и подобряване на условията за разгръщане на ВЕИ, като преодоляване на препятствия като рестриктивните правила за пространствено планиране, продължителните административни процедури и недостига на мрежов капацитет“, се казва в доклада.