Стани член

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Измененията са разработени с цел транспониране на изискванията на Директива ЕС 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

С оглед изпълнение на изискванията на Директивата, в проекта са допълнени правомощията на министъра на околната среда и водите, който разработва и прилага механизъм за надеждно и независимо одитиране на подаваната от икономическите оператори информация относно изпълнението на изискванията за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса. Съгласно предлаганите промени министърът на околната среда и водите следва да организира подаването на информация за сделките и критериите за устойчивост на газообразните и течните горива от биомаса, използвани в транспорта.

В проектозакона се допълват правомощията на министъра на земеделието да организира събирането и обобщаването на информация за потенциала, производството и потреблението на суровини от земеделието, животновъдството и горското стопанство.

Регламентирани са отговорности на Комисията за енергийно и водно регулиране да изготвя оценка за ефективността на схемите за подпомагане за електрическа енергия от възобновяеми източници и тяхното въздействие върху различните групи потребители. Предвидено е КЕВР да изготвя оценка на регулаторните и административните препятствия пред дългосрочните споразумения за изкупуване на енергия от възобновяеми източници и да предприема мерки за отстраняване на неоснователните препятствия.

С проектозакона се въвеждат правомощия на изпълнителния директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие да организира и поддържа членството на агенцията в Европейската асоциация на издаващите органи. Пълноправното членство в асоциацията ще осигури възможност за допълнителни приходи на производители на енергия от възобновяеми източници, които не получават финансово подпомагане от други схеми.

Измененията в ЗЕВИ предвиждат още създаването на звена за контакт, които да предоставят напътствия и улесняват целия административен процес по кандидатстване и издаване на разрешение. Такива функции ще изпълняват общините.

С предложените изменения се предвижда ново правомощие на министъра на енергетиката, който трябва да одобрява плановете на топлопреносните предприятия за развитие на районни отоплителни или охладителни системи, в случай, че такива планове бъдат разработени.

В законопроекта са регламентирани изискванията относно определянето на национална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, задължителната минимална цел за дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление в транспорта, както и целите за дял на енергията от възобновяеми източници в секторите електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане.

С промените в закона потребителите на собствена електрическа енергия от възобновяеми източници ще могат да произвеждат, съхраняват и продават своите излишъци чрез споразумения за закупуване, чрез доставчици на електрическа енергия и чрез търговски споразумения между партньори.

Проектозаконът е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.