Стани член

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници


Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане условията за кандидатстване и за изпълнение на инвестиции по процедурата "Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници" (RESTORE) от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Основната цел на процедурата е създаване на възможност за значително увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и гарантиране на сигурността и стабилността на българската електроенергийна система. Тя ще допринесе и за изграждането на интелигентни мрежи, като гарантира висока степен на балансиране и управление на претоварването на мрежите, което е необходимо за интегриране на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници.

В рамките на инвестицията ще бъде подкрепено изграждането и въвеждането в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници с поне 3000 MWh използваем енергиен капацитет на равнището на електропреносната мрежа. Съоръженията за съхранение ще бъдат разпределени на територията на България и присъединени към електропреносната мрежа на ЕСО ЕАД. Изпълнението се осъществява чрез открити и конкурентни тръжни процедури въз основа на ясни, прозрачни и недискриминационни критерии за подбор на предложенията. Общият размер на безвъзмездното финансиране за инвестицията "Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от възобновяеми източници (RESTORE)" е 1 179 365 490 лева, като безвъзмездното финансиране по настоящата процедура е в размер на 1 153 939 700 лева.

Няма минимален размер за финансиране на всяко предложение, а максималният за едно предложение за едно предприятие е 148 643 080 лева.

Максималният интензитет на безвъзмездното финансиране за всеки кандидат е до 50% от допустимите разходи, но не повече от 371 607,70 лева (без ДДС) за 1 MWh използваем енергиен капацитет.

Пакетът с документи е публикуван в Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“, на следния интернет адрес.

Общественото обсъждане е с краен срок 25.07.2024г.

Предложения се подават само чрез Информационната система за Механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

 

Източник: Министерство на енергетиката