Стани член

Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Новина • БФА •
Европейският съюз ще ускори процеса на издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници

Снимка: Kenueone/Pixabay

На 24 ноември министрите на енергетиката от ЕС постигнаха съгласие по съдържанието на регламент на Съвета за определяне на временна рамка за ускоряване на процеса на издаване на разрешения и внедряване на проекти за енергия от възобновяеми източници. С регламента ще се въведат спешни и целенасочени мерки, предназначени за конкретни технологии и видове проекти, които имат най-голям потенциал за бързо внедряване и най-малко въздействие върху околната среда.

С новите временни правила ще се определят максимални срокове за издаване на разрешения за оборудване за слънчева енергия, обновяване на съществуващите електроцентрали за енергия от възобновяеми източници (модернизиране) и внедряване на термопомпи. Освен това с тях ще се въведе презумпция,че проектите за енергия от възобновяеми източници са във висш интерес на обществото.


Оборудване за слънчева енергия 

Държавите членки постигнаха съгласие, че процесът на издаване на разрешения няма да надвишава три месеца. При определени обстоятелства за проектите за слънчева енергия върху съществуващи изкуствени конструкции ще се допуска дерогация от изискването за извършване на специална оценка на въздействието върху околната среда. Монтирането на оборудване за слънчева енергия с мощност до 50 kW, включително за възобновяеми енергийни източници, които произвеждат слънчева енергия за собствено потребление, ще се ползва от мълчаливо одобрение в срок от един месец след подаване на заявлението, при условие че няма проблеми с безопасността, стабилността и надеждността на мрежата.


Модернизиране на инсталации за електроенергия от възобновяеми източници

Съветът постигна съгласие за максимален срок от шест месеца на процеса на издаване на разрешения за проекти за модернизиране, в който се включват всички приложими екологични оценки. Когато модернизирането води до увеличаване на мощността на инсталацията с до 15 %, разрешението за свързване към мрежата ще бъде издавано в рамките на три месеца.


Термопомпи

Държавите членки се споразумяха за краен срок от един месец за монтирането на термопомпи с мощност под 50 MW и три месеца за геотермални термопомпи. За определени категории термопомпи свързването към преносната или разпределителната мрежа се разрешава след уведомяване. Държавите членки могат да изключат определени зони или структури от съображения, свързани с опазването на културното наследство, или в интерес на националната отбрана или безопасността.


По-висш обществен интерес

Съветът постигна съгласие, че по отношение на проектирането, строителството и експлоатацията на инсталации и съоръжения за производство на енергия от възобновяеми източници е налице презумпция, че те са обекти от по-висш обществен интерес. Това ще даде възможност такива проекти да се възползват от опростена оценка за редица задължения, свързани с околната среда, предвидени в конкретни директиви на ЕС. Държавите членки добавиха възможност прилагането на тези разпоредби да бъде ограничено до определени части от тяхната територия, видове технологии или проекти.

Съветът постигна съгласие, че времето, през което се изграждат или модернизират инсталациите, техните мрежови връзки и съответната необходима мрежова инфраструктура, не следва да се отчита в рамките на тези срокове. Съветът поясни също, че държавите членки ще имат право да съкращават допълнително сроковете на процеса на издаване на разрешения.

Съветът постигна съгласие да се даде възможност на държавите членки да прилагат правилата за по-ускорено издаване на разрешения за текущи искания за разрешение.

Регламентът ще се прилага за срок от 18 месеца, след което Комисията ще прецени дали е целесъобразно да го удължи.


Контекст и следващи стъпки

Регламентът, наред със споразумение по предложението за механизъм за корекция на пазара, трябва да бъде официално приет от Съвета на следващото извънредно заседание на Съвета по енергетика.

Комисията представи предложението си на 9 ноември съгласно член 122 от Договора за функционирането на ЕС, предназначен за извънредни ситуации. Предложението беше изготвено в отговор на заключенията на Европейския съвет от 20 и 21 октомври 2022 г., в които беше отправен призив за ускоряване и опростяване на процедурите за издаване на разрешения с цел по-бързо разгръщане на възобновяемите енергийни източници. То се основава и на плана REPowerEU, представен от Комисията на 18 май 2022 г.

 

Източник: Съвет на Европейския съюз