Стани член

Енергийните дружества искат прецизиране на промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

Новина • БФА •
Енергийните дружества искат прецизиране на промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия.

Електроразпределителните дружества, НЕК и фотоволтаичната асоциация са по принцип съгласни с промените в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия. Забележките са свързани с прецизиране на текстове, които обаче засягат различни ценови компоненти. Те от своя страна пък се отразяват на разходите на дружествата. Това стана ясно по време на обсъждането в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на промените в документа. В доклада на работната група, публикуван по-рано на страницата на енергийния регулатор се коментира  необходимостта от промяна в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия поради последните промени в Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми източници. 

В частност промените се налагат с излизането на свободния пазар на производителите от 1 до 4 MW на електроенергия от ВЕИ и високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. В тази връзка и за тази група производители отпада досега съществуващият модел на задължително изкупуване на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници и високоефективно производство. 

Представителят на фотоволтаичната асоциация Никола Николов от своя страна направи само една забележка, свързана с третиране на производителите на ВЕИ – веднъж като производители с динамично променяща се генерация, което се отнася обаче само за слънчеви и вятърни мощности, друг път като обикновени производители, като уточни че част от разходите се предизвикват в системата и поиска прецизиране на текстовете. Той постави въпросът за реално отразяване на разходите, а не механично за всички, тъй като така се увеличава цената им за достъп (с около 90 %).