Стани член

Енергиен съюз: Комисията призовава държавите членки да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение.

Новина • БФА •
Енергиен съюз: Комисията призовава държавите членки да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение.

Според оценката на Комисията в националните планове вече се предвиждат значителни усилия, но тя посочва редица области, в които има възможност за подобрение, особено що се отнася до целенасочените и индивидуализирани политики за изпълнение на целите за 2030 г. и за продължаване на курса към осигуряване на неутралност по отношение на климата в дългосрочен план. 

Европейският съюз е първата голяма икономика, която въвежда нормативна уредба, за да изпълни обещанията си по Парижкото споразумение. Сега държавите членки са изготвили за първи път проекти на интегрирани национални планове в областта на енергетиката и климата (НПОЕК). Все пак, тъй като понастоящем в плановете не се предвижда достатъчен принос по отношение както на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), така и на енергийната ефективност, за постигането на общите цели на ЕС за енергетиката и климата ще има нужда от колективно залагане на по-амбициозни цели. 

Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете заяви: През ноември миналата година предложихме Европейският съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. Ние показахме пътя напред и първи тръгнахме по него. Добре е да се види, че все повече държави членки ни следват и работят за постигането на целта. Въз основа на оценката на проектите на националните планове на държавите членки аз съм удовлетворен от положените значителни усилия. Все пак в окончателните планове трябва да се заложат още по-високи амбиции, така че ЕС да върви в правилната посока в борбата с изменението на климата и в осъвременяването на икономиката ни. Призовавам Съвета да започне обсъждане на главните приоритети, откроени от Комисията, и да спомогне за осигуряването на достатъчно равнище на амбициозност в окончателните планове.