A A

Устойчив растеж

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) залага на устойчив растеж на соларния бизнес.

Нашето желание е в България да бъде приет германският модел на развитие, свързан с умерен, но стабилен ръст на инсталираните фотоволтаични мощности.

Според Българска Фотоволтаична Асоциация, страната ни има потенциала да изпълни своите ангажименти като член на ЕС и да достигне 16% дял на ВЕИ в крайното брутно потребление на енергия през 2020 г. Оползотворяването на слънчевата радиация е от съществено значение за постигане на тази цел.

Подкрепяйки фотоволтаичния сектор, България ще създаде един нов бранш и хиляди нови работни места. Ако успее да надмине заложените 16% дял на ВЕИ през 2020 г., България ще може да продава излишните квоти на други държави, които не са успели да изпълнят ангажиментите си.

Подходът на БФА да се следва германският модел има много положителни страни:

  • приема се на един успешен модел, доказал безспорно своите предимства
  •  въвежда се т. нар. ‘коридорен модел’, който свързва преференциалната тарифа с обема на инсталираните през годината соларни мощности
  • създава се яснота и предвидимост за инвеститорите, както и относно развитието на енергопреносната мрежа
  • контролира се ежегодното увеличение на цената на тока за крайния потребител, дължащо се на фотоволтаични мощности и то остава пренебрежително ниско
  • подкрепя се развитието на малки покривни инсталации, които поощряват дребните предприемачи и създават работни места
  • създават се условия за възникването на нови производствени мощности

Актуално