A A

PV LEGAL

PV LEGAL: Намаляване на административните бариери за успешно внедряване на фотоволтаиката

Проектът PV LEGAL, финансиран от програма “Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия, има за цел намаляване на бюрократичните пречки пред развитието на фотоволтаични (ФВ) електроенергийни инсталации в Европа. Той обединява 13 национални асоциации на ФВ индустрия, съвместно с Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия (EPIA) и консултатнската компания Eclareon.

В проекта PV LEGAL участват 12 държави: България, Германия, Франция, Гърция, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Словения, Испания,Чехия и Великобритания. Целевите групи на проекта са държавни институции и политици на национално, регионално и европейско ниво; компании, свързани с фотоволтаичната индустрия и оператори на електропреносни мрежи.

Проектът стартира през месец юли 2009 г. със следните основни цели:
• Преодоляване на правно – административните бариери при планиране и монтаж (включително присъединяване към електропреносната и електрор зпределителната мрежа) на фотоволтаични системи.
• Подобряване на рамковите условия за фотоволтаични системи в Европа и предоставяне на възможности за по-ефективно развитие на пазара в отделните държави.

Информацията по проекта PV LEGAL, използвана за изпълнение на поставените цели, може да бъде открита в следните източници:
• База данни на проекта PV LEGAL, която предоставя подробна информация за съществуващите административни и законови процедури в 12 държави – членки на Европейския Съюз (BG, CZ, DE, ES, FR, GR, IT, NL, PL, PT, SI, UK).
• Финални препоръки към 12-те държави за подобрения на национално и регионално ниво.
• Последно отчетен прогрес във всяка страна.

Проектът идентифицира основните бариери пред развитието на фотоволтаиката, като те включват: разрешителни процедури; правила за присъединяване към електрическата мрежа и технически стандарти; капацитет на мрежата. За всяка бариера проектът PV LEGAL дава конкретни препоръки за опростяване и подобряване на процедурите.

Разрешителните процедури често са най-сериозната пречка пред разработващите фотоволтаични проекти и препоръките по-долу имат за цел рационализиране и хармонизиране на разрешителните процедури в духа на член 13 от Европейската Директива за ВЕИ.

• Разрешителните процедури трябва да бъдат прости и уместни, отразяващи децентрализирания характер на фотоволтаичните системи.
• Въвеждането на „едно гише” за всички процедури по издаване на разрешителни може да намали броя на отделите/служителите, участващи в издаването на разрешителни за фотоволтаични системи и така да премахне една сериозна част от административните тежести.
• Трябва да се въведат конкретни срокове за отговор по искания за разрешителни към отговорните интитуции. Когато тези срокове не се спазват, следва със законови средства да се гарантира изплащането на компенсации за закъснения, които да покрият (например) намаляването на преференциалните изкупни тарифи.
• Необходими са ясни и последователни правила за планиращите институции, за да бъде въведен единен подход към процеса по издаване на резрешителни. За местните власти следва да бъдат организирани обучения и семинари, а на общинските служители да бъде оказвана подкрепа.
• Да бъдат премахнати разрешителните за строеж за покривни фотоволтаични инсталации, за да може този пазарен сегмент да се развива успешно. Премахването трябва да стане по законов ред и да обхваща всички видове покривни фотоволтаични
системи. Необходимо е да бъде въведен опростен уведомителен режим, насочен към планиращите власти (както е изискването на директивата за ВЕИ).
• Устройственото планиране да не възпрепятства изграждането на фотоволтаични системи, а вместо това да подпомага навлизането на възобновяемите източници на енергия.
• Отговорните институции не трябва да взимат такси за разрешителни, тъй като процедурите могат да бъдат приспособени към нуждите на фотоволтаиката, а административните усилия да бъдат значително намалени. В случаите, когато се начисляват такси, те трябва да бъдат прозрачни и прпорционални, а структурата им да бъде публикувана и свободно достъпна в интернет.

Препоръките по-долу целят включване на фотоволтаичния сектор в дискусията относно правилата за присъединяване към мрежата и техническите стандарти.
• Включване на фотоволтаичната индустрия при определяне на технически стандарти, тъй като са необходими специфични познания при преработката на мрежови кодове или при определянето на правила за присъединяване към мрежата, които да отговарят на нуждите на технологията.
• Дефиниране на ясни технически стандарти и правила за присъединяване на национално ниво, които да отразяват особеностите и изискванията на фотоволтаичната технология, за да се избегнат регионални особености, които затрудняват широкото разпространение на фотоволтаиката.
• Техническите стандарти и правилата за присъединяване трябва да бъдат задължителни, за да се осигури прозрачност, добър достъп до мрежата и намалени разходи за инсталация на фотоволтаична система. Трябва да бъдат създадени напътствия за електоразпределителните компании относно хармонизиране на процедурите и използване на универсална бланка за присъединяване към мрежата.
• Създаването на медиаторски офис, който да осигури прозрачност и да помогне за разрешаване на конфликти между различни страни без бюрократични бариери.

Тъй като присъединяването към мрежата често е последната, но решаваща стъпка в развитието на фотоволтаична система, направените препоръки целят насърчаването на прозрачността и ефективността на процедурите по присъединяване към мрежата.
• В духа на Европейската Директива 2009/28/ЕО за насърчаването на ВЕИ е изключително важно фотоволтаичните системи да бъдат приоритетно свързвани към мрежата.
• За рационализиране процедурите по присъединяване към мрежата трябва да бъдат приети Ограничаване на документацията, Въвеждане на по-прости процедури за малки системи, въвеждане на едно гише за процедурите и онлайн процедури.
• За определянето на точка на присъединяване към мрежата е необходимо да бъдат определени срокове, не по-дълги от шест седмици след подаването на заявление.
• Трябва да бъдат въведени наказания при неспазването на сроковете, които наказания следва да бъдат адекватни, за да покрият пропуснатите приходи от преференциалните тарифи (например поради забавянето в определяне на точка на присъединяване).
• Разходите за присъединяване към мрежата трябва да бъдат пропорционални, прозрачни, стандартизирани и регулирани, а информацията за тях да е публична и контролирана от независим орган.
• По отношение на обучение по свързване на фотоволтаични системи към мрежата и свързване от инсталатори, Европейската Директива за ВЕИ предвижда въвеждане на схеми за обучения за инсталатори на въобновяеми източници.

Актуално