A A

Фотоволтаика

Фотоволтаиката (ФВ) е метод за произвеждане на електрическа енергия чрез преобразуване на слънчева радиация в постоянен ток, като се използват полупроводници, които постигат фотоволтаичен ефект. Производството на фотовалтаична енергия използва слънчеви панели, съставени от множество соларни клетки, които съдържат фотоволтаичен материал. Материалите, които понастоящем се използват във фотоволтаиката, включват монокристален силиции, поликристален силиции, аморфен силиции, кадмиев телурид, мед, индий, галиев селенид/сулфид. Поради нарастващото търсене на възобновяеми енергийни източници, производството на соларни клетки и фотоволтаични паркове напредва значително през последните години.

Макар и стартирайки от ниска база, фотоволтаиката се разраства бързо, като общият и световен капацитет в края на 2011 възлиза на 67 400 мегавата (MW), което представлява 0.5% от глобалното търсене на електричество. Фотоволтаичните мощности по света имат капацитет за производството на 80 милиона киловатчаса електроенергия за една година. Това количество е достатъчно, за покриване на годишната нужда от електричество на над 20 милиона домакинства в света. Фотоволтаиката се използва в над 100 страни. Инсталациите могат да бъдат наземни ( и да бъдат съвместими със селскостопански дейности) или да бъдат построени на покрива или стените на сградите ( съвместими със строителството фотоволтаични системи.

Фотоволтаиката вече показва възможностите си за бързо развитие, надминавайки дори най-оптимистичните прогнози: през 2008, около 4.5 GW бяха инсталирани в Европа, което представлява около 19% от новите мощности в Европа. Фотоволтаиците са най-бързо развиващата се технология за възобновяема енергия.

Фотоволтаичната система и нейните компоненти са зависими от развитието на технологията и следователно цените им спадат бързо като се има предвид скоростното развитие на технологията. При сегашния темп на технологичен напредък и обем на инсталираните мощности може да се очаква годишен спад на цените с 8%. Такъв прогресивен спад в цените не се очаква при никой друг източник на електричество.

Превръщайки слънчевата светлина в електричество ФВ използва ресурс, който на практика има неограничен потенциал. Затова ФВ има директен, положителен ефект върху енергийната независимост на Европа и сигурността на доставките. Енергийната независимост става фактор с нарастващо значение за икономическата стабилност и политическата сигурност.

Тъй като енергията от ФВ може да се произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на национално, регионално, местно и индивидуално ниво и дава възможност на местните общности и домакинства да станат енергийно самодостатъчни.

ФВ вече е печеливша инвестиция за много собственици на домове, фермери и общности в Европа. Доставяйки сигурна, възобновяема енергия на обществото по децентрализиран начин, ФВ представлява технология, даваща сигурност, благоденствие и устойчивост на Европейското общество.

/photovoltaic-solar-energy.jpg

Актуално