A A

Ползи от членството в БФА

Източник на актуална информация за законодателството в сферата на фотоволтаиката и ВЕИ

 • Актуална информация за бъдещи тенденции и изменения в законодателството, позволяващи вземането на информирани стратегически решения в сферата на фотоволтаиката и възобновяемата енергия на българско и европейско ниво;
 • Обобщена информация за административни процедури, преференциални тарифи, възможности за финансиране и важни документи в областта на ВЕИ и фотоволтаика;
 • Предоставяне на експертна аналитична информация за фотоволтаичния сектор на национално, европейско и глобално ниво — анализи, с участието на БФА, изготвени съвместно с EPIA, Немската фотоволтаична асоциация, както и част от проектите, в които асоциацията участва (PV LEGAL, PV GRID и др.);

Платформа за комуникация между над 320 компании и организации от фотоволтаичната индустрия, институции, медии и други

 • БФА има повече от 320 членове - български и международни компании с различни профили. Асоциацията е платформа за комуникация между нейните членове, институциите, медиите, международните организации (Европейската асоциация на фотоволтаичната индустрия - EPIA и повечето национални фотоволтаични асоциации в Европа), академичната общност, неправителствените организации и др.;
 • БФА организира неформални срещи за своите членове, приятели и партньори - "Запознай се с членовете"/ "Meet the Members", по време на които се дискутират различни теми в приятелска, уютна, неработна атмосфера;
 • Достъп до секцията на сайта само за членове, в която може да намерите форум за комуникация между членовете на БФА, за намиране на нови бизнес възможности и партньорства и за съдействие от други компании членове на БФА;

Съдействие и консултации

 • Съвети и консултации по различни теми и въпроси за фотоволтаичната индустрия;
 • Получаване на експертна подкрепа при изготвянето на жалби и сигнали при проблеми с институциите и другите релевантни организации (ЕРП, НЕК, ЕСО, ДКЕВР и др.);

Възможност за участие в дейността на БФА и влияние върху развитието на фотоволтаичната индустрия в България

 • Участие в работните групи (РГ), семинари и срещи на асоциацията (РГ Политики и Стратегии, РГ Комуникации и РГ 10 000 Слънчеви покриви);
 • Участие в изработването и дискутирането на становища и други политически документи; 
 • Идентифициране и обсъждане на практически проблеми от сектора и предоставяне на възможност за постигане на реални промени; 

Информация за новостите в индустрията и възникващи бизнес възможности

 • Получаване на месечен информационен бюлетин на БФА в двуезичен вариант (български-английски) с актуална и обобщена информация за последните законодателни механизми, важни новини, предстоящи събития, публикации, представяне на новите членове, и др.;
 • Достъп до секцията „За членове” на интернет страницата на БФА , включващ превод на английски на ЗЕВИ (Закон за енергията от възобновяеми източници), презентации, видео секция, обобщена информация от конференции (организирани или съ-организирани от БФА), и др.;
 • Информация за важни събития и новини в сферата на фотоволтаика, за които членовете на БФА научават по имейл;

БФА — Канал за разпространение на информация

 • Възможност за публикуване на новини и информация за проекти на компанията на сайта на БФА, както и на фейсбук страницата на асоциацията. БФА разпространява новини за дейността на своите членове и сред медийните си партньори;
 • Възможност за разпространение на рекламни материали на компанията по време на събития, организирани /съ-организирани от БФА, както и всички други събития, в които БФА или представител на асоциацията участват (вкл. изложения);
 • Информация за приетите през изтеклия месец компании в месечния бюлетин на БФА и представянето им пред останалите над 100 членове, както и до над 100 адреса на партньори;
 • Секция с новини за компаниите от БФА в месечния информационен бюлетин на асоциацията;

Представяне на компанията и възможност за обратна връзка

 • Фирмен профил на уебсайта на БФА, включващ кратко представяне на компанията, контакти, лого, информация за успешни проекти и директна връзка към началната интернет страница. Отбелязване на фирмата със съответните категории дейност (консултанти, дистрибутори, доставчици, инвеститори, EPC, адвокатски кантори и др.) за по-лесно открояване пред заинтересованите лица; 
 • Представяне дейността на компанита и примери за успешни проекти в годишника на БФА (първото издание от 2011 г. може да намерите тук-http://bpva.org/admin/uploaded/BPVA_Yearbook-2011.pdf). Печатното издание на годишника се разпространява безплатно по време на събития, в които БФА взема участие, сред наши партньори, заинтересовани лица и други;

Преференциални условия и отстъпки за членовете на БФА

 • Ежегодно БФА организира конференции, форуми и други събития като Международния форум "SOLAR BALKANS" 2011 и 2012, Конференция "Фотоволтаика в България - перспективи за слънчево развитие", декември 2010 г., и други. За всички събития, на които асоциацията е организатор или съорганизатор, БФА предоставя преференциални условия и отстъпки за участие, спонсорство, реклама за своите членове;
 • Членовете на БФА могат да се възползват от преференциални условия за участие в различни събития (конференции, форуми, обучения, семинари, изложения), организирани от наши партньори;
 • Членовете на БФА получават сертификат на български и английски език, удостоверяващ членството им в асоциацията;

Съдействие при намирането на квалифициран персонал и други услуги

 • Възможност за публикуване на обяви на сайта на БФА, секция "Кариери" за вакантни позиции в компанията и за намиране на най-подходящите кандидати за работа;
 • БФА поддържа база данни с контакти на квалифицирни хора, търсещи работа в сферата на фотоволтаиката и може да съдейства при намирането на експертен персонал


  Условия за членство в Българска фотоволтаична асоциация и Молба-декларация

  /Logos/BPvA_logo+text_BG.jpg 

 

 

Актуално