A A

Инвестиционен климат

Българска фотоволтаична асоциация (БФА) цели подобряване на инвестиционния климат в сферата на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България.

С опита си ние помагаме за създаване на устойчива бизнес среда и за преодоляване на законови, административни и други пречки пред инвеститорите във фотоволтаични енергийни мощности.

Актуално